ZAPISNIK

sa 5. sjednice Izvršnog odbora Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije održane 17. 12. 2015. godine u Zaboku.

Prisutni: Stjepan Fotivec, Ivica Balagović, Stjepan Merkaš, Albert Kontak, Branko Krkalo, Robert Špoljar, Željko Stošić, Saša Kundih, Vanja Brundula, Tatjana Tuđa, Zlatko Paučnik, Boris Galoić i Zdenko Kozina.

Odsutni: Božidar Ladišić,Željko Lukina,Ozren Hanžek iStjepan Latin.

Sjednici je prisustvovao predsjednik Povjerenstva za izbor najboljih sportaša Tomislav Zrinščak.

 Sjednica je započela s radom u 19,10 sati.

 Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 4. sjednice,
 2. Zamolbe (Hokej klub Jedinstvo, Powerlifting klub Srele brutalteam, AMK Oroslavje),
 3. Izbor najboljih sportaša i sportašica KZŽ,
 4. Proglašenje najboljih sportaša Krapinsko – zagorske županije (natječaj),
 5. Realizacija Plan i program javnih potreba Zajednice za 2015. godinu,
 6. Izviješće o realizaciji plana i programa rada i financijsko izviješće udruga za 2015. godinu,
 7. Revizija članstva Zajednice (izviješće),
 8. Izmjene i dopune Pravilnika o kriterijima za vrednovanje i financiranje športskih udruga i saveza,
 9. Izmjene i dopune Pravilnika o izboru najboljeg športaša, športašice i športske ekipe,
 10. Raspodjela sredstava za redovitu djelatnost udruga za 2016. godinu,
 11. Prva dotacija udrugama i savezima,
 12. Dopune Statuta Zajednice,
 13. Dopune Poslovnika o radu Skupštine Zajednice,
 14. Izmjene i dopune Plan rada i financijskog plana za 2016. godinu,
 15. Organizacija 2. skupštine Zajednice (natječaj),
 16. Dostava podataka o upisu u Registar neprofitnih organizacija,
 17. Stipendije za vrhunske sportaše (Ognjen Ledinščak – izvršeno),
 18. Županijski savjet mladih, zaključak rasprave „Sportom protiv ovisnosti“,

 

Dopredsjednik Zajednice Stjepan Merkaš je pozdravio prisutne i predložio je Dnevni red iz poziva za sjednicu.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 1.

Primjedbi na zapisnik sa prethodne sjednice nije bilo i isti je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 2.

 1. a) Prijedlog odluke:Pozitivno se rješava zamolba za prijem u članstvo Hokej klub Jedinstvo iz Svetog Križa Začretja.

Hokej klub Jedinstvo se prima u pridruženo članstvo Zajednice. Pridruženi članstvo omogućuje klubu sudjelovanje u svim aktivnostima Zajednice (za članstvom u Skupštini treba dostaviti podatke o predstavniku kluba), ali klub ne može participirati u raspodjeli financijskih sredstava.

Klub ima obvezu dostaviti izviješće o radu i financijsko izviješće za 2015. i 2016. godinu. Po dostavi izviješća i zamolbi za punopravnim članstvom Izvršni odbor će ponovno odlučivati o statusu kluba.

 1. b) Prijedlog odluke:Pozitivno se rješava zamolba za prijem u članstvo Powerlifting klub Srele brutalteam iz Oroslavja.

Powerlifting klub Srele brutalteam se prima u pridruženo članstvo Zajednice. Pridruženi članstvo omogućuje klubu sudjelovanje u svim aktivnostima Zajednice (za članstvom u Skupštini treba dostaviti podatke o predstavniku kluba), ali klub ne može participirati u raspodjeli financijskih sredstava.

Klub ima obvezu dostaviti izviješće o radu i financijsko izviješće za 2015. i 2016. godinu. Po dostavi izviješća i zamolbi za punopravnim članstvom Izvršni odbor će ponovno odlučivati o statusu kluba.

 1. c) Prijedlog odluke:Pozitivno se rješava zamolba AMK Oroslavje vezanu uz obilježavanje sedamdesete obljetnice kluba. Na temeljem Odluke o Pokroviteljstvu događanja u organizaciji saveza članica Zajednice (Broj: 032-04/09; Zabok, 14. 09. 2009.) odobrava se isplata od 700,00 Detalje prijema delegacije AMK Oroslavje na čelu sa Gradonačelnikom, dogovorit će glavni tajnik Zajednice. Uplatu izvršiti za račun AMK Oroslavje, RarkVranicaniya 1, Oroslavje, OIB: 69996808733, IBAN: HR8923600001101398557.

Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni.

 

Ad. 3.

– Tomislav Zrinščak, predsjednik Povjerenstva za izbor najboljih sportaša prezentirao je sve kandidature. O savkoj kategoriji se je zasebno glasovalo.

– Albert Kontak – Predloži je da se u kategoriji Promicatelj zagorskog športa doda Edita Marenić. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen, te je postao sastavni dio Odluke Povjerenstva.

– Branko Krkalo – Tražio je obrazloženje za odluke gdje su za treće mjesto predložena dva sportaša. Obrazloženje su dali Tomislav Zrinščak, Ivica Balagović i Branko Piljek.

Prijedlog odluke:

  seniori sport   momčad sport
1. Matija Mihalić streličarstvo 1. Stolnoteniski klub Zabok  
2. Matija Lukina triatlon 2. Košarkaški klub Zabok  
3. Dino Čukman

Luka Lešković

streljaštvo

savate

3. NK Zagorec Krapina  
  seniorke     ženska ekipa  
1. Ana Frinčić skijanje 1. SD Stubica atletika
2. Diana Franke kickboxing 2. Streljačko društvo V. Trgovišće  
3. Sunčica Martinec stolni tenis 3. Triatlon klub H. Kurelja  
  sportaš 14-18     nagrada za razvoj sporta
1. Martin Oborovečki samostrel   Radovan Borovčak nogomet
2. Borna Bakran kuglanje   Arpad Jakša kickboxing
3. Karlo Hac wushu   Skijaški klub Oroslavje skijanje
  sportašica 14-18     Saša Tršinski skijanje
1. Vinka Kovačić skijanje   Marijan Tupek tekwondo
2. Dora Kurečić skijanje   nagrada za životno djelo
3. Helena Beljak

Petra Hršak

savate

streljaštvo

  Željko Kušan nogomet
  perspektivni 10-14     Vladimir Pavlina motociklizam
1. Niko Vidović nogomet   promicatelji zagorskog sporta
2. Karlo Kunštek skijanje   Jelena Brezak treking
3. Vili Sivec

Nikola Žeželj

plivanje

tenis

  Edita Marenić

NK Oštrc

skijanje

 

  perspektivne 10-14     Srele brutalteam  
        Županijski školski sportski savez  
1. Tesa Novak plivanje   najbolji sportaši iz ekipnih sportova
2. Ana Kucelj skijanje 1. Denis Cerovec nogomet
3. Jana Burek atletika 2. Antonio Črnjević košarka
  sportaš i sportašica van županije 3. Marko Trčak nogomet
  Ivan Kovačec nogomet   fair play  
  Klara Sedlar kuglanje   NK Tondach  
  perspektivni van županije      
  Luka Pasariček nogomet      
  Paula Herceg gimnastika      

 

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 4.

Prijedlog odluke:Temeljem podnesene ponude, Udruzi za nordijsko hodanje Oroslavje dodjeljuje se organizacija proglašenja najboljih športaša Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu. Proglašenje će se održati u petak, 22. siječnja 2016. godine, u 17,45 sati u hotelu Matija Gubec u Stubičkim Toplicama.

Udruga za nordijsko hodanje Oroslavje ovom Odlukom ima obvezu osigurati salu za proglašenje, platno i postolje za laptop, domjenak, razglas, voditelja i prigodni kulturno – umjetnički program i dvije djevojke u nošnji za podjelu pehara.

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 5.

Prijedlog odluke:

Realizacijom ciljeva djelovanja, sukladno Statutu, Zajednice je da svojim djelovanjem pridonosila: razvitku i promicanju športa na području Županije, poticanju vrhunskog športskog stvaralaštva i stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskih športskih dometa, razvitku športskih aktivnosti djece i mladeži, te športsko-rekreacijskih aktivnosti građana i osoba osoba s posebnim potrebama, promicanju odgojnih funkcija športa, fair play-a, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje športom i širenju olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta.

U ostvarivanju svojih ciljeva Zajednica je u svom djelokrugu: utvrđivala i ostvarivala politiku promicanja športa na području Županije, poticala i promicala šport u skladu s Nacionalnim programom športa, osobito šport djece, mladeži, studenata i osoba s invaliditetom, sudjelovala, zajedno sa školskim športskim savezom, u predlaganju javnih potreba koje se odnose na provođenje športskih aktivnosti djece i mladeži, obavljala zadaće u provedbi Nacionalnog programa športa, odnosno godišnjeg programa provedbe Nacionalnog programa športa, usklađivala aktivnosti svojih članica, objedinjavala i usklađivala programe športa te predlagala program javnih potreba u športu Krapinsko –zagorske županije, sudjelovala u njegovu ostvarenju, te podnosila izviješća o realizaciji programa, utvrđivala kriterije i postupak izbora, te birala najbolje športaše i športske udruge Županije, skrbila o kategoriziranim športašima i svojim aktima uređivala opseg i način ostvarivanja njihovih prava, sudjelovala u stvaranju uvjeta za pripremu športaša za međunarodna natjecanja, sudjelovala u stvaranju uvjeta za provođenje zdravstvene skrbi o športašima, sudjelovala u ostvarivanju programa i politike Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog športskog saveza gluhih, sudjelovala u skrbi o javnim športskim građevinama, promicala stručni rad u športu, obavljala i druge poslove i zadaće određene zakonom, pravilima Hrvatskog olimpijskog odbora i Statutom Zajednice.

Realizacija financijskog plana Zajednice:

Temeljem Ugovora Zajednici je doznačeno svih predviđenih 855.000,00 kn od kojih smo utrošili 856.733,88kn prema sljedećim korisnicima:

poz. Program Planirano Realizirano
1. sredstva za redovitu djelatnost članica Zajednice temeljem Pravilnika 392.000 401.399,99
2. namjenska sredstva za ŠD “Olimp Mihanović” 54.000 54.000,00
3. namjenska sredstva za Košarkaški klub Zabok 120.000 120.000,00
4. namjenska sredstva za organizaciju rada nogometnog instruktora 40.000 40.000,00
5. sredstva za olimpijadu dječjih vrtića 25.000 28.034,51
6. namjenska sredstva za međunarodni Kup skiiroler  Oroslavje 40.000 40.000,00
7. namjenska sredstva za vrhunske športaše (stipendije) 25.000 19.200,00
8. materijalni troškovi Zajednice 113.000 108.116,68
9. namjenska sredstva za proglašenje najboljih športaša 26.000 25.982,70
10. namjenska sredstva za Teniski klub Zlatar 5.000 5.000,00
11. namjenska sredstva za NK Zagorec, Krapina 15.000,00 15.000,00
  Ukupno 855.000 856.733,88

 

 

Isplate udrugama iz stavka 1. programa za 2015.
Atletski klub R. Perešin 2.051,44
Društvo sportskih igara učenika 2.751,44
Košarkaški savez KZŽ 45.131,84
Kuglački savez KZŽ 12.308,69
Motociklistička zajednica KZŽ 14.770,41
Nogometni savez KZŽ 105.854,67
Planinarski savez KZŽ 3.751,44
Ribolovni savez KZŽ 14.770,41
Ženski rukometni klub Zabok 1.563,77
Savez školskih športskih klubova KZŽ 2.051,44
Skijaški savez KZŽ 32.582,01
Stolnoteniski savez KZŽ 27.779,10
Županijski streljački savez KZŽ 14.770,41
Šahovski savez KZŽ 13.949,83
Športska udruga slijepih  Zagorje 2.051,44
Šprtsko društvo Stubica 2.051,44
Teniski savez KZŽ 27.899,68
Triatlon klub Hidraulika Kurelja 1.025,73
Udruga kineziologa KZŽ 781,89
Ženski rukometni klub Zagorec 2.051,44
Zagorski kickboksing savez 13.129,28
Društvo za borilačke sportove Puntar 2.051,44
Trialton klub Rudolf Perišin 2.051,44
SAVATE savez KZŽ 14.770,41
Streličarski klub Grofovski Konjski 1.025,73
Streličarski klub Oroslavje 1.025,73
Biciklistički klub Stubaki 1.076,10
ŠD Olimp Terme Tuhelj 1.563,77
Savez sportske rekreacije Sport za sve KZŽ 5.213,18
Karate klub Konjščina 2.051,44
Aikido klub Hohoemi 512,87
Streličarski klub Budinšćina 1.025,73
Wushu savez 6.154,35
NK Jedinstvo (godišnja skupština) 9.000,00
Nogometni klub Matija Gubec (izbor sportaša) 5.000,00
Nogometni klub Rudar (pokroviteljstvo) 700,00
Udruga za sp.rek. Sport za sve(pokroviteljstvo) 700,00
Sportsko društvo ku-ku-ri-ku (Olimpijada) 3.000,00
Udruga za nordijsko hodanje Oroslavje(pokroviteljstvo) 700,00
Udruga Rudolf Mraz (pokroviteljstvo) 700,00
Sveukupno 401.399,99

 

Zajednički programi HOO-a i lokalnih športskih zajednica.

HOO svake godine raspisuje natječaj za sufinanciranje programa lokalnih športskih zajednica. Ove su godine realiziran dva projekta (NK Zagorec Krapina i Ski klub Stars Sv. Križ Začretje) u iznosu od 187.999,00 kuna.

Temeljem Ugovora Zajednica kao Korisnik sredstava obaviještava Županiju da je dio sredstava sa pozicija 7. i 8. preusmjeren na pozicije 1. i 5 programa.

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 6.

Prijedlog odluke:

Udruge i savezi koji su participirali u raspodjeli sredstava Športske zajednice dužni su dostaviti Izviješće o realizaciji plana i programa rada i financijsko izviješće.

Izviješće o realizaciji plana i programa rada i financijsko izviješće treba dostavi u roku os 60 dana od isteka obračunskog razdoblja, tj. do 28. 2. 2016. godine.

Sastavni dio ove odluke je tablični obrazac formiran na temelju općeg računskog plana. U pisanom Izviješće o realizaciji plana i programa rada treba biti vidljivo koji su programi realizirani iz sredstava prihodovanih od Zajednice.

Udruge i savezi koji do traženog roka ne dostave izviješća neće sudjelovati u raspodjeli sredstava za 2016. godinu

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 7.

Prijedlog odluke: Prihvaća se tablično izviješće iz članka 2. o provedenoj reviziji članstva Zajednice. Prihvaćeni podaci služit će za utvrđivanje koeficijenata po kojima se vrši isplata za redovitu djelatnost udruga te za ostvarivanje i drugih prava i obaveza udruga članica.

 

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 8.

Prijedlog odluke:

Izmjene i dopune Pravilnika o kriterijima za vrednovanje i financiranje športskih udruga i saveza: članak 12. mijenja na sljedeći način:

Interes javnosti (od 1 do 6):

  važeće novo
Nogomet 6 6
Rukomet 3 3
Košarka 5 5
Atletika 3 3
Plivanje 3 3
Stolni tenis 3 3
Streljaštvo 2 2
Tenis 4 4
Odbojka 3 1
Kuglanje 2 2
Skijanje 4 4
Biciklizam 2 2
Automobilizam 3 1
Streličarstvo 1 2
Kickboxing 2 izostaviti
Karate 2 izostaviti
Borilački športovi 1 2
Konjaništvo 1 1
Športski ribolov 2 2
Motociklizam 3 3
Šah 2 2
Triatlon 2 2
Planinarstvo 1 1
Ostali 1 1

Prijedlog odluke  je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 9.

Prijedlozi odluka:

Izmjene i dopune Pravilnika o izboru najboljeg športaša, športašice i športske ekipe Članak 2., stavak 5. mijenja na sljedeći način:

Najperspektivniji športaš i športašica mlađih dobnih kategorija (12 do14 g.) mijenja se sa sljedećom formulacijom: „Najperspektivniji športaš i športašica mlađih dobnih kategorija (10 do14 g.).“

Članak 4., stavak 1.3.1. mijenja na sljedeći način:

Interes javnosti određuje se na sljedeći način:

  važeće novo
Nogomet 6 6
Rukomet 2 3
Košarka 5 5
Atletika 3 3
Plivanje 3 3
Stolni tenis 3 3
Streljaštvo 2 2
Tenis 4 4
Odbojka 3 1
Kuglanje 2 2
Skijanje 4 4
Biciklizam 2 2
Automobilizam 3 1
Streličarstvo 1 2
Borilački športovi 1 2
Konjaništvo 1 1
Športski ribolov 1 2
Motociklizam 3 3
Šah 2 2
Triatlon 2 2
Planinarstvo 1 1
Ostali 1 1

Prijedlozisu jednoglasno prihvaćeni.

 

Ad. 10.

Prijedlog odluke:

1. Nogometni savez Kzž 516
2. Zagorski kickboxing savez 72
3. Športsko ribolovni savez Kzž 56
4. Teniski savez Kzž 136
5. Stolnoteniski savez Kzž 114
6. Župan. streljački savez 76
7. Skijaški savez Kzž 160
8. Motociklistička zajednica Kzž 54
9. Kuglački savez Kzž 56
10. Šahovski savez Kzž 92
11. Košarkaški savez Kzž 200
12. Savate savez Kzž 60
13. Wushu savez Kzž 60
14. Savez za sport. rek. Sport za sve 24
15. Planinarski savez Kzž 12
16. Žup. školski šport. savez 12
17. Društvo športskih igara učenika 12
18. Strelič. klub “Grofovi Konjski” 6
19. Športsko društvo “Stubica” 12
20. Triatlon klub “H. Kurelja” 6
21. Taekwondo klub Puntar 12
22. Aikido klub Hohoemi 3
23. Rukometni klub Zabok 12
24. Športska udruga slijepih “Zagorje” 12
25. Udruga kineziologa 6
26. Atletski klub R. Perišin 12
27. Tiatlon klub R. Perišin 12
28. ŽRK Zagorec Krapina 12
29. Streličarski klub „Oroslavje“ 6
30. PK Olimp Terme Tuhelj 12
31. Strelič. klub “Budinščina” 6
32. Karate klub Konjščina 12
  UKUPNO 1853

Prijedlog odluke  je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 11.

Prijedlog odluke:

1. Nogometni savez Kzž 516 25.062,06
2. Zagorski kickboxing savez 72 3.497,03
3. Športsko ribolovni savez Kzž 56 2.719,91
4. Teniski savez Kzž 136 6.605,50
5. Stolnoteniski savez Kzž 114 5.536,97
6. Župan. streljački savez 76 3.691,31
7. Skijaški savez Kzž 160 7.771,18
8. Motociklistička zajednica Kzž 54 2.622,77
9. Kuglački savez Kzž 56 2.719,91
10. Šahovski savez Kzž 92 4.468,43
11. Košarkaški savez Kzž 200 9.713,98
12. Savate savez Kzž 60 2.914,19
13. Wushu savez Kzž 60 2.914,19
14. Savez za sport. rek. Sport za sve 24 1.165,68
15. Planinarski savez Kzž 12 582,84
16. Žup. školski šport. savez 12 582,84
17. Društvo športskih igara učenika 12 582,84
18. Strelič. klub “Grofovi Konjski” 6 291,42
19. Športsko društvo “Stubica” 12 582,84
20. Triatlon klub “H. Kurelja” 6 291,42
21. Taekwondo klub Puntar 12 582,84
22. Aikido klub Hohoemi 3 145,71
23. Rukometni klub Zabok 12 582,84
24. Športska udruga slijepih “Zagorje” 12 582,84
25. Udruga kineziologa 6 291,42
26. Atletski klub R. Perišin 12 582,84
27. Tiatlon klub R. Perišin 12 582,84
28. ŽRK Zagorec Krapina 12 582,84
29. Streličarski klub „Oroslavje“ 6 291,42
30. PK Olimp Terme Tuhelj 12 582,84
31. Strelič. klub “Budinščina” 6 291,42
32. Karate klub Konjščina 12 582,84
  UKUPNO 1853 90.000,00

Prijedlog odluke  je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 12.

Prijedlog odluke:

Članak 24. Statuta dopunjuje se novim stavkom 5. koji glasi: „ Ovlasti Skupštine iz stavka 3. i 4. članaka 24. (3. donosi kriterije za programiranje i dodjelu financijskih sredstava i objedinjuje i usklađuje programe športa te utvrđuje prijedlog programa javnih potreba u športu i skrbi o njegovom ostvarivanju, 4. donosi financijski plan i utvrđuje završni račun) u pauzi rada Skupštine prenose se na Izvršni odbor. Na prvom idućem zasjedanju Skupština potvrđuje odluke Izvršnog odbora vezane na ovlasti iz stavaka 3. i 4.“

Dosadašnji stavci 5. do 15. članaka 24. pomiču se za jedan redni broj prema nazad.

Obrazloženje:

 1. a) Zakon o udrugama,Nadležnost skupštine udruge, Članak 18.

– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

– usvaja godišnje financijsko izvješće

 1. b) Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Izrada i izvršavanje financijskih planova, Članak 5.

(3) Financijski plan donosi najviše tijelo neprofitne organizacije iz stavka 1. ovoga članka, odnosno tijelo koje je temeljem statuta neprofitne organizacije iz stavka 1. ovoga članka za to ovlašteno, najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

 

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 13.

Tajnik Zajednice objasnio je potrebu Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine. U prilog prdloženog diskutirali su Ivica Balagović i Saša Kundih.

Prijedlog odluke:

Izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine Športske zajednice Krapinsko – zagorske županije,Članak 4., alineja 5,

Skupštinu zajednice čine:

 • po jedan predstavnik zajednice športskih udruga gradova i općina na svaku petu započetu udrugu

Ova alineja mijenja se i glasi:

 • po jedan predstavnik zajednice športskih udruga gradova i općina

 

Članak 9.

Dodaje se alineja 3.: „Skupština se može organizirati i pismenim putem, kada takvu odluku donese Izvršni odbor Zajednice. Članovi Skupštine o dostavljenim materijalima trebaju se o točkama dnevnog reda očitovati pisanim putem“.

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 14.

Prijedlog odluke:

Na temelju Članak 18. Zakon o udrugama, Članak 5. Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, a na temelju prijedloga Športske zajednice, područna samouprava zajedno sa godišnjim proračunom donosi programe koje će i u kojem obujmu financirati.

 1. Plan rada Športske zajednice KZŽ za 2016. godinu

Cilj Zajednice je da svojim djelovanjem pridonosi: razvitku i promicanju športa na području Županije, poticanju vrhunskog športskog stvaralaštva i stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskih športskih dometa, razvitku športskih aktivnosti djece i mladeži, te športsko-rekreacijskih aktivnosti građana i osoba osoba s posebnim potrebama, promicanju odgojnih funkcija športa, fair play-a, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje športom i širenju olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta.

U ostvarivanju svojih ciljeva Zajednica ima zadaću da u svom djelokrugu: utvrđuje i ostvaruje politiku promicanja športa na području Županije, potiče i promiče šport u skladu s Nacionalnim programom športa, osobito šport djece, mladeži, studenata i osoba s invaliditetom, sudjeluje, zajedno sa školskim športskim savezom, u predlaganju javnih potreba koje se odnose na provođenje športskih aktivnosti djece i mladeži, obavlja zadaće u provedbi Nacionalnog programa športa, odnosno godišnjeg programa provedbe Nacionalnog programa športa, usklađuje aktivnosti svojih članica, objedinjuje i usklađuje programe športa te predlaže program javnih potreba u športu Krapinsko –zagorske županije, sudjeluje u njegovu ostvarenju, te podnosi izviješća o realizaciji programa, utvrđuje kriterije i postupak izbora, te bira najbolje športaše i športske udruge Županije, skrbi o kategoriziranim športašima i svojim aktima uređuje opseg i način ostvarivanja njihovih prava, sudjeluje u stvaranju uvjeta za pripremu športaša za olimpijske igre, svjetska, europska i nacionalna prvenstva te druga međunarodna natjecanja, sudjeluje u stvaranju uvjeta za provođenje zdravstvene skrbi o športašima, sudjeluje u ostvarivanju programa i politike Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog športskog saveza gluhih, sudjeluje u skrbi o javnim športskim građevinama, promiče stručni rad u športu, obavlja i druge poslove i zadaće određene zakonom, pravilima Hrvatskog olimpijsko odbora i Statutom Zajednice.

 1. Financijski plan Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije

Financijski plan Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu temelji se na ukupno procijenjenim prihodima 155 udruga članica Zajednice iz svih izvora u iznosu od 5.104.872,59 kuna. predviđa ukupne prihode i rashode u iznosu od 2.070.980,00 ne temelju sljedećeg plana:

  Prihodi Iznos  
1. Od financijske imovine 100,00  
2. Krapinsko-zagorska županija 2.060.880,00  
3. Gradovi i općine 5.000,00  
4. Pravne osobe 5.000,00  
  UKUPNO 2.070.980,00  
  Rashodi Iznos
1. sredstva za redovitu djelatnost članica Zajednice temeljem Pravilnika 1.466.980,00
2. namjenska sredstva za ŠD “Olimp Mihanović” 102.000,00
3. namjenska sredstva za Košarkaški klub Zabok 180.000,00
4. namjenska sredstva za organizaciju rada nogometnog instruktora 60.000,00
5. sredstva za olimpijadu dječjih vrtića 25.000,00
6. namjenska sredstva za međunarodni Kup skiiroler  Oroslavje 63.000,00
7. namjenska sredstva za vrhunske športaše (stipendije) 25.000,00
8. materijalni troškovi Zajednice 111.000,00
9. namjenska sredstva za Teniski klub Zlatar 8.000,00
10. namjenska sredstva za proglašenje najboljih športaša 30.000,00
  UKUPNO 2.070.980,00

 

 1. Zajednički programi HOO-a i lokalnih športskih zajednica.

HOO svake godine raspisuje natječaj za sufinanciranje programa lokalnih športskih zajednica. Udruge u 2016. godini planiraju od HOO za zajedničke programe ostvariti 250.000,00 kuna (ovaj prihod ne odnosi se na financiranje od strane Županije).

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 15.

Prijedlog odluke:

Natječaj za organizaciju Godišnje skupštine Zajednice otvoren je do 30. 12. 2015. Udruge do tog datuma trebaju poslati ponude.

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 16.

Prijedlog odluke:Odluku sa četvrte sjednice Izvršnog odbora koja se odnosi na upis u Registar neprofitnih organizacija nije izvršila Motociklistička zajednica.

Temeljem Odluku sa četvrte sjednice Izvršnog odbora Motociklističkoj zajednici,koja nije upisana u Registar neprofitnih organizacija, neće se isplaćivati proračunske dotacije.

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 17.

Prijedlog odluke:Pozitivno se rješava zamolba o stipendiranju Ognjena Ledinščaka, člana Kickboxing kluba Zmaj, na temelju Rješenja o kategorizaciji od 1. 7. 2015. godine. Stipendija za 2015. godinu iznosit će 200,00 kuna mjesečno, s početkom obračuna od 1. 1. 2015. i završetkom 30. 11. 2015. godine. Jednokratnu isplatu stipendije u iznosu od 2.200,00 kuna isplatiti na račun Ognjena Ledinščaka (izvršeno).

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 18.

Prijedlog odluke:

Primaju se na znanje zaključci Županijskog savjeta mladih sa rasprave na temu: „Sportom protiv ovisnosti“.Pojedini dijelovi zaključaka nerazumljivi su Izvršnom odboru Zajednice te se predlaže zajednički sastanak na kojem bi se razjasnile konstatacije iz Zaključaka u smislu operativnog provođenja preporuka (npr. točke 2. i 3. su u kontradikciji).Detaljna zajednička analiza Zaključaka i upoznavanje Savjeta mladih sa uvjetima u kojima djeluju sportske udruge na području na području naše Županije (ista se može preslikati na najveći dio Hrvatske) riješit će sporne točke koje Izvršni odbor nije u potpunosti razumio. Zajednički zaključci sigurno će biti operativniji, jer su u članstvu Izvršnog odbora Zajednice osobe koje su godinama rade u sportskim udrugama, te su stručno educirane za primjenu Zakona o sportu i Zakona o udrugama.Mišljenja smo da je inicijativa Županijskog savjeta mladih vezana na razmatranu temu trebala krenuti upravo ovim putem.

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

 

 

Završeno u 21,15 sati.