SKRAĆENI ZAPISNIK

Izvršnog odbora Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije održane 29. 9. 2014. u 19,00 sati u Zaboku.

Prisutni: Stjepan Fotivec, Stjepan Merkaš, Andrija Jerneić, Robert Kontak, Ivica Balagović, Ivan Katušić Buković, Stjepan Latin, Robert Špoljar, Zlatko Paučnik, Željko Stošić, Saša Kundih, Ozren Hanžek, Boris Galoić i Željko Šegina.

Odsutni: Stjepan Novačko.

Sjednica je započela s radom u 19,05 sati.


Devni red:

1. Verifikacija zapisnika 18. sjednice Zajednice,

2. Unutarnja revizija – izviješće za 2013. godinu,

3. Prijedlog Programa javnih potreba za 2015. godinu,

4. Stipendiranje kategoriziranih sportaša (prijedlog Ž. Marenića),

5. Planinarski savez, NK Schiedel, Šahovski savez, Nogometni savez – zamolbe,

6. Četvrta dotacija udrugama i savezima,

7. Programi HOO-a,

8. Zamolbe (Ognjen Ledinščak),

9. Proglašenje najboljih sportaša KZŽ,

10.  Razno.

Predsjednik Zajednice Stjepan Fotivec je pozdravio prisutne, te predložio Dnevni red iz poziva za sjednicu. Dnevni red je dopunjen sa sljdećim točkama: Zajednica športskih udruga Belog Manastira – poziv na suradnju, Pokretanje postupaka za izbor predstavnika u Skupštinu Zajednice, Teniski savez – zamolba i Matija Mihalić – zamolba za stipendijom.

Ovako dopunjeni i izmijenjeni Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1. Primjedbi na skraćeni zapisnik nije bilo te je on verificiran jednoglasno.

Ad. 2.

Prijedlog odluke:

Cjelovito izviješće unutarnje revizije Zajednice provedene u Plivačkom klubu Olimp dostavljeno je Županiji na uvid i očitovanje. Nakon očitovanja Županije Izvršni odbor Zajednice će premet uzeti na razmatranje i daljnje postupanje.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 3.

Prijedlog odluke:

Na temelju članka 76., stavak 3., Zakona o športu Izvršni odbor Zajednice predlaže Program javnih potreba u športu za 2014. godinu. Na temelju članka 76., stavak 4., Zakona o športu, a na temelju prijedloga Športske zajednice, područna samouprava zajedno sa godišnjim proračunom donosi programe koje će i u kojem obujmu financirati. Izvršni odbor Zajednice donosi Prijedlog programa javnih potreba u športu za 2015. godinu. Javne potrebe u 2014. godini iznose 5.301.756,00 kuna, a za realizaciju istih od Županije se predviđa participiranje u iznosu od 1.589.750,00  kuna.

Plan i program rada Športske zajednice KZŽ za 2015. godinu

Cilj Zajednice je da svojim djelovanjem pridonosi: razvitku i promicanju športa na području Županije, poticanju vrhunskog športskog stvaralaštva i stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskih športskih dometa, razvitku športskih aktivnosti djece i mladeži, te športsko-rekreacijskih aktivnosti građana i osoba osoba s posebnim potrebama, promicanju odgojnih funkcija športa, fair play-a, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje športom i širenju olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta. U ostvarivanju svojih ciljeva Zajednica ima zadaću da u svom djelokrugu: utvrđuje i ostvaruje politiku promicanja športa na području Županije, potiče i promiče šport u skladu s Nacionalnim programom športa, osobito šport djece, mladeži, studenata i osoba s invaliditetom, sudjeluje, zajedno sa školskim športskim savezom, u predlaganju javnih potreba koje se odnose na provođenje športskih aktivnosti djece i mladeži, obavlja zadaće u provedbi Nacionalnog programa športa, odnosno godišnjeg programa provedbe Nacionalnog programa športa, usklađuje aktivnosti svojih članica, objedinjuje i usklađuje programe športa te predlaže program javnih potreba u športu Krapinsko –zagorske županije, sudjeluje u njegovu ostvarenju, te podnosi izviješća o realizaciji programa, utvrđuje kriterije i postupak izbora, te bira najbolje športaše i športske udruge Županije, skrbi o kategoriziranim športašima i svojim aktima uređuje opseg i način ostvarivanja njihovih prava, sudjeluje u stvaranju uvjeta za pripremu športaša za olimpijske igre, svjetska, europska i nacionalna prvenstva te druga međunarodna natjecanja, sudjeluje u stvaranju uvjeta za provođenje zdravstvene skrbi o športašima, sudjeluje u ostvarivanju programa i politike Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog športskog saveza gluhih, sudjeluje u skrbi o javnim športskim građevinama, promiče stručni rad u športu, obavlja i druge poslove i zadaće određene zakonom, pravilima Hrvatskog olimpijsko odbora i Statutom Zajednice.

Plan i program rada Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu temelji se na ukupno procijenjenim prihodima 159 udruga članica Zajednice iz svih izvora u iznosu od 5.301.756,00 kuna, od čega Zajednica i naše članice predviđaju 1.589.750,00 kuna iz Županijskog proračuna (tabele prihoda i rashoda u privitku).

Plan realizacije financiranja javnih potreba u športu temelji se na prikupljenim potrebama članica Zajednice, a odnosi se na:

1. Sredstva predviđena Ugovorom o korištenju sredstava iz Županijskog proračuna:

Program Iznos

sredstva za redovitu djelatnost članica Zajednice temeljem Pravilnika 933.750

namjenska sredstva za ŠD “Olimp Mihanović” 132.000

namjenska sredstva za Košarkaški klub Zabok 160.000

namjenska sredstva za organizaciju rada nogometnog instruktora 60.000

sredstva za olimpijadu dječjih vrtića 25.000

namjenska sredstva za međunarodni Kup skiiroler  Oroslavje 78.000

namjenska sredstva za vrhunske športaše (stipendije) 50.000

materijalni troškovi Zajednice 113.000

namjenska sredstva za Teniski klub Zlatar 8.000

namjenska sredstva za proglašenje najboljih športaša 30.000

UKUPNO 1.589.750

2. Zajednički programi HOO-a i lokalnih športskih zajednica.

HOO svake godine raspisuje natječaj za sufinanciranje programa lokalnih športskih zajednica. Udruge u 2015. godini planiraju od HOO za zajedničke programe ostvariti 203.000,00 kuna (ovaj prihod ne odnosi se na financiranje od strane Županije).

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 4.

R. Kontak – Većina zajednica koja stipendira kategorizirane sportaše čini to na način na koji i mi radimo. Simulacijom u HOO-u došlo se do zaključka da broj kategoriziranih od 4. do 6. kategorije eksponencijalno raste i zajednice to ne mogu financirati. Zajednica stipendira prve tri kategorije, a ostle bi trebale stipendirati lokalne samouprve.

I. Balagović – Treba prikupiti podatke za predložene kategorije i pripremiti prezentaciju za Skupštinu budući da je slično pitanje postavljeno na Skupštini.

Ž. Stošić – Izvršni odbor je sve svoje odluke donosio na temelju konkretnih podataka. Treba naprviti analizu i na temelju nje donijeti odluku.

Prijedlog odluke:

Od svih udruga članica Zajednice traži se dostava rješenja o kategorizaciji sportaša od 4. do 6. kategorije. Od predlagača, gospodina Željka Marenića, traži se konkretizacija prijedloga uz napomenu da prijedlog mora sadržavati razliku u predloženim kategorijama. Po provedenoj analizi i dostavi konkretnog prijedloga predmet će se ponovno uzeti na razmatranje. U daljnjem postupanju Izvršni odbor će razmatrati prijedloge upućene od udruga i saveza članica kao prve instance za predlaganje promjena.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 5.

Prijedlog odluka:

a) Pozitivno se rješava zamolba Planinarskog saveza KZŽ vezana uz organizaciju Susreta planinara KZŽ u Pregradi. Na temeljem Odluke o Pokroviteljstvu događanja u organizaciji saveza članica Zajednice (Broj: 032-04/09; Zabok, 14. 09. 2009.) odobrava se isplata od 700,00 kuna. Uplatu izvršiti za račun Planinarskog saveza KZŽ.

b) Negativno se rješava zamolba NK Schiedel vezana uz financijsku pomoć.

Obrazloženje: Temeljem svojih akata Zajednica sufinancira rad saveza i samostalnih udruga. Pozitivno rješenje ovakvih zamolbi u potpunosti bi urušilo transparentnost financijskog poslovanja Zajednice. Ovakav presedan povukao bi za sobom niz sličnih zamolbi od strane udruga članica (u članstvu Zajednice nalazi se 159 udruga), za čije pozitivno rješenje Zajednica nema uporišta u Pravilniku o financiranju.

c) Pozitivno se rješava zamolba Šahovskog saveza KZŽ vezana uz organizaciju turnira u Humu na Sutli. Na temeljem Odluke o Pokroviteljstvu događanja u organizaciji saveza članica Zajednice (Broj: 032-04/09; Zabok, 14. 09. 2009.) odobrava se isplata od 700,00 kuna. Uplatu izvršiti za račun Šahovskog kluba Straža, Humu na Sutli 160.

d) Pozitivno se rješava zamolba Nogometnog saveza KZŽ vezana uz organizaciju turnira Svetom križu Začretju. Na temeljem Odluke o Pokroviteljstvu događanja u organizaciji saveza članica Zajednice (Broj: 032-04/09; Zabok, 14. 09. 2009.) odobrava se isplata od 700,00 kuna. Uplatu izvršiti za račun Nogometnog saveza KZŽ.

e) Pozitivno se rješava zamolba Teniskog saveza KZŽ vezana uz organizaciju Županijskog prvenstva za mlađe dobne skupine. Na temeljem Odluke o Pokroviteljstvu događanja u organizaciji saveza članica Zajednice (Broj: 032-04/09; Zabok, 14. 09. 2009.) odobrava se isplata od 700,00 kuna. Uplatu izvršiti za račun Teniskog saveza KZŽ.

Svi prijedlozi odluka su jednoglasno prihvaćeni.

Ad. 6.

Prijedlog četvrte dotacije udrugama i savezima:

1. Nogometni savez Kzž 39.143,86

2. Zagorski kickboxing savez 4.855,05

3. Športsko ribolovni savez Kzž 5.461,93

4. Teniski savez Kzž 10.316,99

5. Stolnoteniski savez Kzž 10.013,55

6. Župan. streljački savez 5.461,93

7. Skijaški savez Kzž 11.530,75

8. Motociklistička zajednica Kzž 5.461,93

9. Kuglački savez Kzž 4.551,61

10. Šahovski savez Kzž 5.158,49

11. Košarkaški savez Kzž 16.689,24

12. Savate savez Kzž 5.461,93

13. Savez za sport. rek. Sport za sve 1.668,92

14. Wushu savez 2.275,81

15. Planinarski savez Kzž 758,60

16. Žup. školski šport. savez 758,60

17. Društvo športskih igara učenika 758,60

18. Strelič. klub “Grofovi Konjski” 379,30

19. Športsko društvo “Stubica” 758,60

20. Triatlon klub “H. Kurelja” 379,30

21. Društvo za bor. sp. “Puntar” 758,60

22. Rukometni klub Zabok 758,60

23. Športska udruga slijepih “Zagorje” 758,60

24. Udruga kineziologa 379,30

25. Atletski klub R. Perišin 758,60

26. Tiatlon klub R. Perišin 758,60

27. ŽRK Zagorec Krapina 758,60

28. Streličarski klub „Oroslavje“ 379,30

29. Biciklistički klub Stubaki 758,60

30. SD Olimp Mihanović 758,60

31. Karate klub Konjščina 758,60

32. Streličarski klub Budinščina 379,30

33. Aikido klub Hohoemi 189,65

UKUPNO139.999,94

Prijedlog odluke  je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 7.

Program HOO-a Aktivne zajednice u potpunosti je realiziran u iznosu od 144.582,43 kuna.

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

Ad. 8.

Prijedlog odluka:

a) Pozitivno se rješava zamolba o stipendiranju Ognjena Ledinščaka, člana KBK „Zmaj“, na temelju Rješenja o kategorizaciji od 28. 7. 2014. godine.  Stipendija za 2014. godinu iznosit će 200,00 kuna mjesečno, s početkom obračuna od 1. 4. 2014. i završetkom 31. 12. 2014. godine. Jednokratnu isplatu stipendije u iznosu od 1.800,00 kuna isplatiti na račun Ognjena Ledinščaka.

b) Pozitivno se rješava zamolba o stipendiranju Matije Mihalića, člana Streličarskog kluba „Oroslavje“, na temelju Rješenja o kategorizaciji od 22. 9. 2014. godine.  Stipendija za 2014. godinu iznosit će 300,00 kuna mjesečno, s početkom obračuna od 1. 9. 2014. i završetkom 31. 12. 2014. godine. Stipendija se obračunava na način da se za rujan i listopad isplati razlika od III. do II. kategorije u iznosu od 200 kuna, te za preostala dva mjeseca puni iznos za II. kategoriju u ukupnom iznosu od 600 kuna.  Jednokratnu isplatu stipendije u iznosu od 800,00 kuna isplatiti na račun Matije Mihalića.

Prijedlog odluke  je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 9.

Prijedlog odluke:

Obavit će se konzultacije sa prošlogodišnjim predlagačem NK Matija Gubec iz Gornje Stubice. Ukoliko predloženi prostori zadovolje kriterije za proglašenje najboljih sportaša isto će se dodijeliti NK Matija Gubec.

Prijedlog odluke  je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 10.

Prijedlog odluke:

Prihvaća se poziv na suradnju Zajednice športskih udruga Belog Manastira. Izvršni odbor Zajednice će posjetiti Zajednicu športskih udruga Belog Manastira 11. i 12. listopada 2014. godine. Natječaj za izbor najboljih sportaša i sportašica raspisat će se do polovine studenog.

Prijedlog odluke  je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 11.

Prijedlog odluke:

Na temelju članka 20. Statuta i članka 4. Poslovnika o radu Skupštine Zajednice pokreće se postupak za izbor predstavnika u Skupštinu Zajednice za mandatno razdoblje 2015. – 2019. Popis predstavnika koji sadrži ime, prezime, adresu i OIB dostaviti do 31. siječnja 2015. godine na e-mail adresu Zajednice. Udruge koje do traženog datuma ne dostave popis neće imati predstavnika u Skupštini za iduće mandatno razdoblje. Skupština Zajednice održat će se krajem u ožujku 2015. godine. Imenovanje predstavnika u Skupštinu, sukladno Poslovniku, vrši se po sljedećem ključu:

 a. Savezi olimpijskih športova:

savezibroj predstavnika

1. Nogometni 9

2. Košarkaški 3

3. Skijaški 4

4. Stolnoteniski 4

5. Streljački 4

6. Teniski 4

UKUPNO28

 b. Savezi neolimpijskih i pridruženih športova:

savezibroj predstavnika

1. Kuglački 3

2. Motociklistički 3

3. Planinarski 3

4. Ribolovni 3

5. Savate 3

6. Šahovski 3

7. Zagorski kickboxing 3

8. Savez sportske rekreacije 3

9. Wushu 3

UKUPNO27

 c. Udruge koje nemaju uvjete osnovati savez – jednog predstavnika

samostalne udrugebroj predstavnika

1. Društvo športskih igara učenika 1

2. Športsko društvo “Stubica” 1

3. Triatlon klub “H. Kurelja” 1

4. Nanbudo klub “M. Bistrica” 1

5. Društvo za bor. sp. “Puntar” 1

6. Rukometni klub „Bedekovčina“ 1

7. Rukometni klub Zabok 1

8. Športska udruga slijepih “Zagorje” 1

9. Udruga kineziologa Kzž 1

10. Triatlon klub R. Perešin 1

11. AK R. Perešin 1

12. ŽRK Zagorec Krapina 1

13. Strelič. klub “Oroslavje” 1

14. Strelič. klub “Grofovi Konjski” 1

15. Biciklistički klub “Stubaki” 1

16. ŠD Olimp 1

17. Auto klub Zagorje Oroslavje 1

18. Aikido klub Hohoemi 1

19. Strelič. klub “Budinščina” 1

20. Karate klub Konjščina 1

UKUPNO20

 d. Županijski školski športski savez – 3 predstavnika.

 e. Športske zajednice gradova i općina:

1. Krapina 3

2. Zabok 4

3. Veliko Trgovišće 2

UKUPNO9

Prijedlog odluke  je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 12.

Razno – U najavi Županije su dopunska sredstva za Košarkaški klub Zabok. Predlaže se da se ista odmah doznače krajnjem korisniku.

Prijedlog odluke  je jednoglasno prihvaćen.

Završeno u 20,05 sati.             Zapisničar: Branko Piljek, mag. oec.