Pravilnik o financiranju

Temeljem članka 24. Statuta Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu Skupština), Skupština Zajednice je na svojoj sjednici održanoj dana 20. ožujka 2008. donijela

P R A V I L N I K

O KRITERIJIMA ZA VREDNOVANJE I FINANCIRANJE

ŠPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA

 1. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

            Kriteriji za vrednovanje i financiranje športskih udruga i saveza, članica Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Zajednica), temeljni je akt za vrednovanje i financiranje planova i programa djelovanja članica Zajednice za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Krapinsko-zagorske županije i iz drugih izvora (u daljnjem tekstu: Županija i drugi).

 

Članak 2.

            Športske udruge i savezi članice Zajednice, koje dio novčanih sredstava za podmirenje troškova svoje djelatnosti namiču iz proračuna Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije, obvezatne su svoje planove i programe rada i financijske planove za naredno plansko razdoblje, te izvješća o realizaciji istih dostaviti Zajednici sukladno odlukama Izvršnog odbora.

 

Članak 3.

 

Županijski savezi i samostalne športske udruge, koje ne dostave svoje godišnje planove i programe djelovanja, financijske planove i izvješća, neće moći ostvariti sredstva iz proračuna Zajednice.

Športskim udrugama koje imaju svoje strukovne saveze sredstva će se dodjeljivati putem istih.

 

 1. OSNOVNI KRITERIJI ZA VREDNOVANJE ŠPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA

 

Članak 4.

 

Osnovni kriteriji za vrednovanje športskih udruga i saveza koje djeluju na području Županije izraženi su temeljnim zahtjevima kojima pojedini savezi i športske udruge moraju udovoljiti, a to su:

 • da je športska udruga ili savez osnovan sukladno odredbama Zakona o športu i Zakona o udrugama, te da je upisan u Registar udruga,
 • da je športska udruga ili njen županijski strukovni savez ispunio sve uvjete

utvrđene člankom 13. Statuta Zajednice i time postala punopravni član,

 • da športska udruga ili strukovni savez svoj plan i program rada i financijski plan za iduće plansko razdoblje, te izvješća o realizaciji istih dostaviti Zajednici sukladno odlukama Izvršnog odbora,
 • da športska udruga ima osigurane temeljne uvjete za provedbu svoje športske djelatnosti, a to su; vlastiti ili iznajmljeni športski objekti prilagođeni potrebama športske udruge i pravilima športa, minimum športske opreme i rekvizita, te odgovarajući broj stručnih djelatnika koji organiziraju i vode športsku školu, treninge i natjecanja,
 • da športska udruga organizira i provodi redovite treninge, te sudjeluje na

službenim natjecanjima sukladno sustavu i kalendaru natjecanja matičnog športa,

 • da športska udruga organizira i provodi športsku školu u skladu sa odgovarajućim planom i programom osposobljavanja u matičnom športu, a školu organiziraju i provode stručne osobe,
 • dvije ili više udruge koje imaju iste ili slične osnivače, u većem dijelu iste članove – takmičare i koja se natječu u sličnom sportu moraju same odlučiti za koju će udrugu tražiti sredstva. Sredstva za dvije ili više takvih udruga neće se odobravati.

 

Plan i program športske udruge, koja ne ispuni zahtjeve utvrđene stavkom 1. ovog članka, ne vrednuje se ovim Kriterijima.

 

 1. VREDNOVANJE ŠPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA U ŽUPANIJI

 

Članak 5.

 

Financijska sredstva odobrena godišnjim Županijskim proračunom za potrebe športa na području Županije za određenu godinu dijele se u osnovi na dva dijela i to:

 

 • 20% odobrenih sredstava obzirom na posebne uvjete ili slučajeve dijeli Izvršni odbor Zajednice svojom odlukom na temelju pismenih zahtjeva,
 • 80% odobrenih sredstava dijeli se vrednovanim sportovima temeljem kriterija utvrđenih u ovom Pravilniku,
 • ostatak sredstava iz prve alineje ovog članka dijeli se prema kriterijima iz druge alineje ovog članka.

 

Članak 6.

 

Vrednovanje pojedinih športskih saveza na području Županije provodi se pomoću 5 kriterija i to:

 

 1. Rasprostranjenost vrednovanog športa na nivou Županije
 2. Broj registriranih športaša u vrednovanom športu na nivou Županije
 3. Razvijenost sustava natjecanja vrednovanog športa na nivou Republike Hrvatske
 4. Kadrovska osnova vrednovanog športa na nivou Županije
 5. Razvijenost sustava natjecanja vrednovanog športa u kategorijama osim seniorske

Članak 7.

 

Rasprostranjenost športa na području Županije:

 1. a) vrednovani šport djeluje u više od 26 općina i gradova 40 bodova
 2. b) vrednovani šport djeluje u 20 do 26 općina i gradova 10 bodova
 3. c) vrednovani šport djeluje u 15 do 19 općina i gradova   8 bodova
 4. d) vrednovani šport djeluje u 10 do 14 općina i gradova               6 bodova
 5. e) vrednovani šport djeluje u manje od 10 općina i gradova   4 boda

 

Članak 8.

 

Broj registriranih športaša u udruzi odnosno savezu na nivou županije:

 1. vrednovani šport sa više od 4000 registriranih

športaša svih kategorija                                                                                 12 bodova

 1. vrednovani šport sa 2000-4000 registriranih

športaša svih kategorija                                                                                 10 bodova

 1. vrednovani šport sa 1000-2000 registriranih

športaša svih kategorija                                                                                   8 bodova

 1. vrednovani šport sa 100-1000 registriranih

športaša svih kategorija                                                                                   6 bodova

 1. vrednovani šport sa manje od 100 registriranih

športaša svih kategorija                                                                                   4 boda

 

Članak 9.

 

Razvijenost sustava natjecanja športa na nivou Republike Hrvatske:

 1. a) sustav natjecanja u 6 i više stupnjeva 12 bodova
 2. b) sustav natjecanja u 4-5 stupnjeva 10 bodova
 3. c) sustav natjecanja u 2-3 stupnja   8 bodova
 4. d) sustav natjecanja do 2 stupnja   6 bodova
 5. e) turnirski i županijski sustav natjecanja  4 boda

 

Članak 10.

 

Kadrovska osnova vrednovane udruge odnosno saveza na nivou Županije:

 1. vrednovana udruga odnosno savez na nivou Županije za

funkcioniranje  seniorske ekipe te škole za mlađe kategorije angažira

više od 5 trenera                                                                                                   12 bodova

 1. vrednovana udruga odnosno savez na nivou Županije za

funkcioniranje seniorske ekipe te škole za mlađe kategorije angažira

4 – 5 trenera                                                                                                           10 bodova

 1. vrednovana udruga odnosno savez na nivou Županije za

funkcioniranje seniorske ekipe te škole za mlađe kategorije angažira

2 – 3 trenera                                                                                                             8 bodova

 1. vrednovana udruga odnosno savez na nivou Županije za

funkcioniranje seniorske ekipe te škole za mlađe kategorije angažira

isključivo jednog trenera                                                                                        6 bodova

Članak 11.

 

Razvijenost sustava natjecanja udruge odnosno saveza u kategorijama osim seniorske:

 1. vrednovana športska udruga odnosno savez na nivou Županije

organiziran je u juniorskoj, kadetskoj, pionirskoj i mlađoj kategoriji            12 bodova

 1. vrednovana športska udruga odnosno savez na nivou Županije

organiziran je u juniorskoj, kadetskoj i pionirskoj kategoriji                          10 bodova

 1. vrednovana športska udruga odnosno savez na nivou Županije

organiziran je u juniorskoj i kadetskoj kategoriji                                                            8 bodova

 1. vrednovana športska udruga odnosno savez na nivou Županije

organiziran je u juniorskoj kategoriji                                                                    6 bodova

 

Članak 12.

 

Interes javnosti (od 1 do 6):

Nogomet 6
Rukomet 3
Košarka 5
Atletika 3
Plivanje 3
Stolni tenis 4
Streljaštvo 2
Tenis 4
Odbojka 1
Kuglanje 2
Skijanje 4
Biciklizam 2
Automobilizam 1
Streličarstvo 2
Borilački športovi 2
Konjaništvo 1
Športski ribolov 2
Motociklizam 3
Šah 2
Triatlon 2
Planinarstvo 1
Ostali 1

 

Članak 13.

 

Broj bodova izračunava se na način da se svi bodovi od članka 7. do članka 11. zbroje, te se dobiveni zbroj pomnoži sa bodovima interesa javnosti iz članka 12. Dobiveni umnožak svih udruga se zbroji. Svota predviđena za raspodjelu udrugama i savezima podijeli se sa ukupnim zbrojem bodova, te se tako dobijemo vrijednost boda pomnoži sa pojedinačnim brojem bodova i na taj način dobijemo svotu za isplatu. Formula(a+b+c+d+e)*f=y;

x(svota za podjelu) : y(zbroj svih bodova) = z(vrijednost boda);

z * pojedinačni bodovi = svota za isplatu udruga ili saveza.

 

Članak 14.

 

Vrednovanje samostalnih športskih udruga na području Županije vršit će se na način da se zbroje sve udruge članice svih saveza, te da se masa sredstava za isplatu podijeli sa brojem članica. Dobiveni iznos je iznos za isplatu samostalnih udruga.

 

Članak 15.

 

Bodovna lista športskih udruga i saveza u Zajednici utvrđuje se svake godine, a najkasnije do 15. veljače tekuće godine. Usvaja je Izvršni odbor Zajednice.

 

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

            Prijedlog izmjena i dopuna ovog Pravilnika, u cilju što kvalitetnijeg razvrstavanja športskih udruga i saveza na kategorije, a time i njihovog financiranja, mogu dati:

 

– najmanje 1/3 članova Skupštine Zajednice

– Izvršni odbor Zajednice.

 

Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika s detaljnim obrazloženjima predlagač je dužan dostaviti Izvršnom odboru Zajednice u pisanom obliku.

 

Članak 17.

 

Izvršni odbor Zajednice dužan je razmotriti prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika i uputiti ga Skupštini na donošenje.

 

Članak 18.

 

Donošenjem ovog Pravilnika o kriterijima za vrednovanje i financiranje športskih udruga i saveza prestaju važiti dosadašnji Kriteriji.

 

 

                                                                       PREDSJEDNIK ZAJEDNICE

    Stjepan Fotivec, oec.