SKRAĆENI ZAPISNIK SA 9. SJEDNICE

Izvršnog odbora Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije održane 1. 10. 2012. u Zaboku.

Prisutni: Stjepan Merkaš, Robert Kontak, Andrija Jerneić, Ivica Balagović, Boris Galoić, Željko Stošić, Saša Kundih, Robert Špoljar i Zlatko Paučnik.

Odsutni: Stjepan Fotivec, Stjepan Latin, Željko Šegina, Ivan Katušić – Buković, i Stjepan Novačko (svi opravdano).

Sjednica je započela s radom u 18,10 sati.

Dnevni red:

  1. Verifikacija zapisnika 8. sjednice Zajednice,
  2. Prijedlog programa Javnih potreba za 2013. godinu,
  3. Bodovna lista za isplate u 2013. godini,
  4. Analiza podataka o sudjelovanju žena u sportu,
  5. Četvrta dotacija udrugama i savezima,
  6. Proglašenje najboljih sportaša KZŽ,
  7. Zamolbe (Skijaški klub Oroslavje, AMK Oroslavje, Matija Lukina, Motociklistička zajednica, Pikado savez, Planinarski savez, Košarkaški klub Zabok, Antonio Črnjević),
  8. Razno.

Dopredsjednik Zajednice Stjepan Merkaš je pozdravio prisutne te predložio Dnevni red iz poziva za sjednicu dopunjen sa točkom 7. i zamolbama KK Zabok. Ovako dopunjeni Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1.

Primjedbi na skraćene zapisnike nije bilo te je on verificiran jednoglasno.

Ad. 2.

Prijedlog programa Javnih potreba za 2013. godinu je nakon kratkog obrazloženja tajnika jednoglasno prihvaćen.

Ad. 3.

Prijedlog bodovne liste za isplate u 2013. godini:

raspodjela sredstava 2013. godine

 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 4.

Prijedlog odluke: Sukladno Akcijskom planu za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine na području Krapinsko-zagorske županije Športska zajednica KZŽ je izvršila analizu sudjelovanja žena u sportu udruga članica zajednice koje kontinuirano provode trenažni proces te sudjeluju u natjecanjima u organizaciji matičnih sportskih saveza. Nakon analize podataka dostavljenih od strane udruga i saveza došli smo do sljedećih podataka: sportom se u našoj Županiji bavi 8896 osoba od kojih je 268 žena koje kontinuirano provode trenažni proces te sudjeluju u natjecanjima u organizaciji matičnih sportskih saveza. Županiji se upućuje zamolba za transferom sredstva predviđena točkom 3. 5. Akcijskog plana za provedbu Nacionalne politike za ravnopravnost spolova KZŽ u iznosu od 50.000 kuna. Tražena sredstva Zajednica će podijeliti udrugama koje su dostavile podatke o članicama svojih udruga na način da se planirana sredstva podijele sa brojem sportašica te se tako dobiveni iznos, na temelju plana ulaganja, doznačuje udruzi ili savezu. Udruge koja će participirati u predviđenim sredstvima, u roku od mjesec dana od doznake sredstava, dužne su dostaviti izviješće o utrošku sredstava.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 5.

Prijedlog odluke:

Košarkaškom savezu umanjuje se isplata za već uplaćenih 4.000 kn. Isti iznos bit će uplaćen po doznaci KZŽ nakon rebalansa proračuna.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 6.

Prijedlog odluke: Raspisuje se natječaj za organizaciju proglašenja najboljih športaša Krapinsko – zagorske županije. Planirani datum proglašenja 18. siječnja 2013. godine. Organizator ima obvezu osigurati salu za proglašenje, domjenak, razglas i prigodni kulturno – umjetnički program. U svrhu troškova proglašenja organizatoru se odobrava isplata od 15.000,00 kuna. Zajednica preuzima troškove pehara, priznanja, pozivnica i prezentacije.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 7.

Zamolbe:

a) Prijedlog odluke: Pozitivno se rješava zamolba Skijaškog kluba Oroslavje vezana za nabavu medalja i pehara za prvenstvo Hrvatske u ski rolanju. Na temeljem Odluke o Pokroviteljstvu natjecanja u organizaciji saveza članica Zajednice (Broj: 032-04/09; Zabok, 14. 09. 2009.) odobrava se isplata od 700,00 kuna. Uplatu izvršiti za račun Skijaškog kluba Oroslavje, A. Gredičaka 13, Oroslavje, (račun: 2360000-1101444191; Zagrebačka banka; OIB: 09189126552). Organizator natjecanja dužan je Zajednici dostaviti izviješće o događanjima za koje je Zajednica odobrila sredstava.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

b) Prijedlog odluke: Pozitivno se rješava zamolba AMK i MK Oroslavje za Počasnim pokroviteljstvom motociklističke utrke „Pokal Stjepana Lepčina“ i sve protokolarne obveze koje iz zamolbe proizlaze.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

c) Prijedlog odluke: Pozitivno se rješava zamolba o stipendiranju Matije Lukina, člana Triatlon kluba „Rudolf Perešin“, na temelju Rješenja o kategorizaciji od 26. 7. 2012. godine. Stipendija za 2012. godinu iznosit će 200,00 kuna mjesečno, s početkom obračuna od 1. 10. 2012. i završetkom 31. 12. 2012. godine. Početak primjene ove odluke vezan je uz odluku sa 6. sjednice Izvršnog odbora koja je regulirala isplatu za prvih devet mjeseci 2012. godine. Jednokratnu isplatu stipendije u iznosu od 600,00 kuna isplatiti na račun Matije Lukina.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

d) Prijedlog odluke: Negativno rješava zamolba Motociklističke zajednice KZŽ za Nikolu Hranića veznu za nastup na finalu Prvenstva Europe.

Obrazloženje: Zajednica nema predviđenih sredstava za pomoć u ovakvim slučajevima. Kod ovakvih se zamolbi primjenjuje ranije donesena Odluka kojom se udruge upućuju na matični savez kojeg sufinancira Zajednica.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

e) Prijedlog odluke: Pozitivno se rješava zamolba za prijem u članstvo Pikado saveza KZŽ. Pikado savez KZŽ dostavio je svu dokumentaciju potrebnu za prijem u članstvo Zajednice. Pikado savez KZŽ dužan je dostavljati podatke o svojim aktivnostima i dokumentirati troškove u periodu do izrade Programa javnih potreba za 2014. godinu. Zajednica će do perioda izrade Programa javnih potreba za 2014. godinu pratiti rad i troškove Pikado saveza te donijeti odluku o financijskoj potpori.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

f) Prijedlog odluke: Pozitivno se rješava zamolba Planinarskog saveza KZŽ vezana uz organizaciju planinarske kestenijade na Strahinčici. Na temeljem Odluke o Pokroviteljstvu događanja u organizaciji saveza članica Zajednice (Broj: 032-04/09; Zabok, 14. 09. 2009.) odobrava se isplata od 700,00 kuna. Uplatu izvršiti za račun Planinarskog saveza KZŽ. Organizator natjecanja dužan je Zajednici dostaviti izviješće o događanjima za koje je Zajednica odobrila sredstava.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

g) Prijedlog odluke: Raspisuje natječaj za organizaciju proglašenja najboljih športaša Krapinsko – zagorske županije. Planirani datum proglašenja 18. siječnja 2013. godine. Organizator ima obvezu osigurati salu za proglašenje, domjenak, razglas i prigodni kulturno – umjetnički program. U svrhu troškova proglašenja organizatoru se odobrava isplata od 15.000,00 kuna. Zajednica preuzima troškove pehara, priznanja, pozivnica i prezentacije. Poziv za predlaganje najboljih sportaša uputit će se u prvom tjednu studenog.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

h) Prijedlog odluke: Odobrava se akontacijska isplata Košarkaškom klubu Zabok (iz stavke predviđene za Košarkaški savez) u iznosu od 4.000,00 kuna. Prema zamolbi Košarkaškog kluba „Zabok“, a u njihovom dogovoru sa zamjenikom županice g. Anđelkom Ferekom Jambrekom, odobrena sredstva će se Zajednici odobriti rebalansom proračuna za 2012. godinu. Po uplati navedenih sredstava od strane Županije ista će se uplatiti Košarkaškom savezu.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

i) Prijedlog odluke: Pozitivno se rješava zamolba o stipendiranju Antonia Črnjevića, člana Košarkaškog kluba „Zabok“, na temelju Rješenja o kategorizaciji od 20. 9. 2012. godine. Stipendija za 2012. godinu iznosit će 300,00 kuna mjesečno, s početkom obračuna od 01. 09. 2010. i završetkom 31. 12. 2010. godine. Jednokratnu isplatu stipendije u iznosu od 1.200,00 kuna isplatiti na račun Antonia Črnjevića,

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Završeno u 18,45 sati.

Zapisničar: Branko Piljek, mag. oec.