SKRAĆENI ZAPISNIK

Izvršnog odbora Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije održane 24. 2. 2014. u Zaboku.


Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika 15. sjednice Zajednice,

2. Realizacija Plan rada i Program javnih potreba za 2013. godinu,

3. Financijsko izviješće za period od 1. 1. do 31. 12. 2013. g.,

– izviješće blagajnika,

– izviješće Nadzornog odbora,

4. Plan i program javnih potreba za 2014. godinu,

5. Analiza organizacije proglašenja najboljih sportaša,

6. Izmjene i dopune Pravilnika o izboru najboljeg športaša, športašice i športske ekipe,

7. Streličarski klub Budinščina – zahtjev,

8. Raspodjela sredstava za udruga za 2014. godinu – ispravak,

9. Prva dotacija udrugama i savezima,

10. Isplate udrugama temeljem Ugovora sa Županijom (ŠD Olimp Terme Tuhelj, Košarkaški klub Zabok, Kup skiiroler Oroslavje, Nogometni savez, Teniski klub Zlatar),

11. Natječaj za stipendije kategoriziranih sportaša (1.-3. kategorija),

12. CIRS (ugovor o suradnji i trenersko usavršavanje),

13. Organizacija Četvrte (izvještajne) sjednice Skupštine Športske zajednice KZŽ,

14. Financijska izviješća udruga za 2013. godinu,

15. Sportsko društvo „Olimp Mihanović“ – izviješće,

16. Organizacija 13. olimpijskog festivala dječjih vrtića,

17. Održavanje internetske stranice Zajednice,

18. Razno.

Predsjednik Zajednice Stjepan Fotivec je pozdravio prisutne te predložio Dnevni red iz poziva za sjednicu dopunjen sa zamolbama Wushu saveza KZŽ i Kuglačkog saveza. Predloženo je da se zamolba Wushu saveza rješava pod točkom 7., a zamolba Kuglačkog saveza pod novom točkom 18. Na ovaj način dosadašnja točka 18. postaju točke 19.

Ovako dopunjeni Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1. Primjedbi na skraćene zapisnike nije bilo te je on verificiran jednoglasno.

Ad. 2.

Prijedlog odluke:

Prihvaća se realizacija Plana i programa rada Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije temeljila se na ukupno procijenjenim prihodima iz svih izvora u iznosu od 1.278.940,45 kn (Županija 940.000,00 kn, donacije 19.000,00 kn, ostali prihodi 780,76 i HOO 319.159,69 kn – asignacijska uplata dobavljačima).

1. Poticanje i promicanje športa – 18.000,00 kuna

1.1. Proglašenje najboljih športaša – 15.000,00 kn. Zajednica svake godine organizira proglašenje najboljih športaša Županije na način da jedna od športskih udruga preuzme organizaciju proglašenja. Planiranim sredstvima trebali bi podmiriti troškove pehara, medalja, tiskanja pismenih priznanja, gostiju i domjenka.

1.2. Održavanje intranet stranice – 3.000,00 kn.

2. Redovita djelatnost udruga i saveza – 474.743,92kuna

Planirana sredstva su predviđena za sufinanciranje troškova koji se javljaju kao posljedica natjecanja i športske pripreme udruga te materijalnih troškova rada saveza. Za realizaciju ovih programa aktivirano je 20.000 kuna prenesenih iz prethodne godine.3. Posebne potrebe udruga i saveza – 4.900,00 kuna

Planirana sredstva su predviđena za sufinanciranje troškova koje je koje mogu nastati tijekom planske godine, a nemoguće ih je planirati. Sredstva koja su utrošena s ovog osnova podijeljena su udrugama i savezima sa četvrtom dotacijom. 4. Programi od posebnog interesa za Županiju – 357.700,00 kuna

Ugovorom o korištenju sredstava iz proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2013. godinu Županija je 374.000,00 kuna (16.300,00 kuna raspoređena je na poziciju redovite djelatnost udruga i saveza, točka e) ovg poglavlja) namijenila za realizaciju programa od posebnog interesa na sljedeći način:

a) 54.000,00 kn namjenskih sredstava za ŠD Olimp Mihanović,

b) 40.000,00 kn za pomoć u organizaciji rada nogometnog instruktora,

c) 21.000,00 kn Olimpijada dječjih vrtića na kojem je sudjelovalo 15 ekipa sa oko 600 djece,

d) 40.000,00 kn za pomoć pri organizaciji Kontinentalnog kupa Gand prix Oroslavje,

e) 43.700,00 kn stipendiranje kategoriziranih sportaša. Županija je i ove godinu predvidjela sredstva koja će omogućiti stipendiranje sportaša (od 1. do 3. kategorije) članica zajednice koji imaju prebivalište na području KZŽ. Razlika sredstava koja, temeljem odluke o stipendiranju i pristiglih zamolbi nije utrošena na ovu poziciju u iznosu od 16.300,00 kuna raspoređena je na poziciju redovite djelatnost udruga i saveza.

f) 151.000,00 kn namjenskih sredstava za Košarkaški klub Zabok,

g) 8.000,00 kn namjenskih sredstava za Teniski klub Zlatar.

5. Materijalni troškovi rada Zajednice – 105.380,95 kuna.

5.1. Troškovi naknada – 91.137,55 kn. Troškovi naknada odnose se na troškove tajnika, blagajnika i naknade članovima Izvršnog odbora.

5.2. Godišnja skupština – 9.000,00 kn. Statutarna je obveza održavanje godišnje Skupštine Zajednice te su navedena sredstva utrošena za organizaciju Skupštine.

5.3. Reprezentacija – 4.226,50 kn. Reprezentacija je predviđena za eventualne troškove domaćinstva prilikom posjete dužnosnika HOO-a ili predstavnika drugih športskih zajednica.

5.4. Troškovi poštarine – 1.016,90 kn. Iz ove pozicije vidljivo je da Zajednica nema troškova telefona i mobitela jer iste dužnosnici snose sami, a uredski materijal se pribavlja donacijama.

6. Sportsko-rekreacijska aktivnost građana – 5.458,53 kuna.

Za udruge koje se bave organizacijom rekreacijskih aktivnosti građana realizirano je sufinanciranje djelatnost u iznosu od 5.458,53 kuna.

7. Sportsko aktivnosti osoba s invaliditetom – 2.481,14 kuna.

Za udruge koje se bave organizacijom sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom realizirano je sufinanciranje djelatnost u iznosu od 2.481,14 kuna.

8. Zajednički programi HOO-a i lokalnih športskih zajednica.

HOO provodi natječaje za programe „Aktivna zajednica“ i „Od škole do Olimpijskih igara“. Da bi se ta sredstva mogla koristiti potrebno ih je proračunski planirati.

Četiri Udruge su u 2013. godini, temeljem dostavljenih programa preko programa HOO ostvarile potpore u vini od 319.159,69 kuna za financiranje svojih projekata.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 3.

Prijedlog odluke:

Prihvaća se Financijsko izviješće i izviješće Nadzornog odbora za period od 1. 1. do 31. 12. 2013. godine. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 4.

Prijedlog odluke:

Plan i program javnih potreba Športske zajednice KZŽ za 2014. godinu

Cilj Zajednice je da svojim djelovanjem pridonosi: razvitku i promicanju športa na području Županije, poticanju vrhunskog športskog stvaralaštva i stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskih športskih dometa, razvitku športskih aktivnosti djece i mladeži, te športsko-rekreacijskih aktivnosti građana i osoba osoba s posebnim potrebama, promicanju odgojnih funkcija športa, fair play-a, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje športom i širenju olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta.

U ostvarivanju svojih ciljeva Zajednica ima zadaću da u svom djelokrugu: utvrđuje i ostvaruje politiku promicanja športa na području Županije, potiče i promiče šport u skladu s Nacionalnim programom športa, osobito šport djece, mladeži, studenata i osoba s invaliditetom, sudjeluje, zajedno sa školskim športskim savezom, u predlaganju javnih potreba koje se odnose na provođenje športskih aktivnosti djece i mladeži, obavlja zadaće u provedbi Nacionalnog programa športa, odnosno godišnjeg programa provedbe Nacionalnog programa športa, usklađuje aktivnosti svojih članica, objedinjuje i usklađuje programe športa te predlaže program javnih potreba u športu Krapinsko –zagorske županije, sudjeluje u njegovu ostvarenju, te podnosi izviješća o realizaciji programa, utvrđuje kriterije i postupak izbora, te bira najbolje športaše i športske udruge Županije, skrbi o kategoriziranim športašima i svojim aktima uređuje opseg i način ostvarivanja njihovih prava, sudjeluje u stvaranju uvjeta za pripremu športaša za olimpijske igre, svjetska, europska i nacionalna prvenstva te druga međunarodna natjecanja, sudjeluje u stvaranju uvjeta za provođenje zdravstvene skrbi o športašima, sudjeluje u ostvarivanju programa i politike Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog športskog saveza gluhih, sudjeluje u skrbi o javnim športskim građevinama, promiče stručni rad u športu, obavlja i druge poslove i zadaće određene zakonom, pravilima Hrvatskog olimpijsko odbora i Statutom Zajednice.

Ugovorom o korištenju sredstava iz Županijskog proračuna za 2014. godinu predviđeno je 909.000,00 kuna za financiranje programa Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije za sljedeće programe i korisnike:

Program Iznos
sredstva za redovitu djelatnost članica Zajednice temeljem Pravilnika 432.890
namjenska sredstva za ŠD “Olimp Mihanović” 54.000
namjenska sredstva za Košarkaški klub Zabok 120.000
namjenska sredstva za organizaciju rada nogometnog instruktora 40.000
sredstva za olimpijadu dječjih vrtića 25.000
namjenska sredstva za međunarodni Kup skiiroler Oroslavje 40.000
namjenska sredstva za vrhunske športaše (stipendije) 50.000
materijalni troškovi Zajednice 113.110
namjenska sredstva za Teniski klub Zlatar 8.000
namjenska sredstva za proglašenje najboljih športaša 26.000

Zajednički programi HOO-a i lokalnih športskih zajednica.

HOO svake godine raspisuje natječaj za sufinanciranje programa lokalnih športskih zajednica. Udruge u 2014. godini planiraju od HOO za zajedničke programe ostvariti 250.000,00 kuna (ovaj prihod ne odnosi se na financiranje od strane Županije).

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 5.

Nakon rasprave usvojeni su sljedeći zaključci koji se dostavljaju udrugama na znanje i postupanje kod idućih postupaka od predlaganja do svečanosti uručenja nagrada:

1. Ne poštuju se odredbe Pravilnika za izbor sportaša vezane za predlaganje zaslužnih za godišnju nagradu i nagradu za životno djelo. Citat odredbe: Nagrade se dodjeljuju se za višegodišnje uspješno djelovanje u športu, iznimno znanstveno, stručno i pedagoško ostvarenje ili športsko dostignuće. Višegodišnje uspješno djelovanje u športu, u pravilu, podrazumijeva da se je predložena osoba minimalno 10 godina aktivno bavila natjecateljskim športom, te da je nakon toga minimalno 20 godina (Godišnja nagrada za razvoj športa) ili 30 godina sportski aktivist ( Nagrada za životno djelo).

PRIJEDLOG: Prijedloge koji odstupaju od Pravilnika treba detaljno obrazložiti jer će u protivnom prijedlog biti vraćen predlagaču.

2. Ne poštuju se odredbe Pravilnika za izbor sportaša vezane za predlaganje perspektivnih sportaša od 12 do 14 godina (udruge članice KBK saveza).

PRIJEDLOG: Prijedloge vratiti predlagaču i ne ih urudžbeno zavoditi.

3. Prijedloge dostavljati poštom i e-mail-om uz provjeru zaprimljenosti pošte – prošle godine jedan prijedlog stigao je 8 dana nakon predaje na poštu.

4. I dalje se kod prijedloga navode podaci koji nisu bitni za obradu prijedloga (udruge članice KBK saveza). Navodi se broj svih takmičara koji su nastupali na natjecanju. To je isto kao da netko u npr. skoku u dalj na olimpijskim igram napiše da je na natjecanju sudjelovalo 10.000 sportaša, a stvarno ih je u skoku u dalj sudjelovalo 20. To je nekorektno jer ne daje stvarnu sliku jačine natjecanja.

PRIJEDLOG: Prijedloge vratiti predlagaču i ne ih urudžbeno zavoditi.

5. Pojedine udruge i savezi (Skijaški savez, Kuglački savez, KBK savez, Nogometni savez) u istoj kategoriji predlažu više sportaša ne poštujući odluku IO-a da sami rangiraju prijedloge. Predlagač je najbolje upoznat sa vrijednostima predloženih rezultata zbog kojih se sportaši predlažu za nagrade i dužan ih je prije dostave Zajednici rangirati. Kod predlaganja treba voditi računa o dobnim kategorijama. Primjer: Nogometni savez je prošle godine za najbolju momčad predložio juniore NK Klanjec. Ovakav prijedlog u naravi znači da su juniori Klanjca bolja ekipa od svih seniorskih momčadi Županije!

PRIJEDLOG: Prijedloge vratiti predlagaču i ne ih urudžbeno zavoditi.

6. Dobar dio pozvanih na svečanost ne potvrđuje dolazak kako piše u pozivnici. Na taj se način u znatnoj mjeri ometa normalna priprema svečanosti. Ova se opaska odnosi na članove Zajednice, jer vanjski tu obvezu izvršavaju.

7. Dio nagrađenih se bez isprike ne odaziva na preuzimanje priznanja (NK Zagorec Krapina). Ovakvo ponašanje je nekorektno. Predlagač mora brinuti da nagrađeni budu nazočni na proglašenju, a u slučaju spriječenosti treba obavijestiti Zajednicu i osigurati osobu koja će priznanje preuzeti.

Ad. 6.

Prijedlog odluke:

Članak 7. Pravilnika o izboru najboljeg športaša, športašice i športske ekipe je glasio: „Prijedloge za izbor najuspješnijih športaša, športašica i športskih ekipa županije te obrazloženja sa ovjerenim rezultatima od svojih granskih saveza daju svi klubovi i savezi i dostavljaju Zajednici do 20. prosinca za tekuću godinu.

Iznimno se, uz napomenu o pravilno pristiglom prijedlogu, može dostaviti dopuna prijedloga do 31. prosinca tekuće godine i to samo za natjecanja koja se održavaju nakon 20. prosinca. Za takve prijedloge potrebno je dostaviti obavijest Zajednici do 20. prosinca tekuće godine.“

Članak 7. Pravilnika o izboru najboljeg športaša, športašice i športske ekipe mijenja se i glasi: „Prijedloge za izbor najuspješnijih športaša, športašica i športskih ekipa županije te obrazloženja sa ovjerenim rezultatima od svojih granskih saveza daju svi klubovi, savezi, Povjerenstvo za izbor i novinari te ih dostavljaju Zajednici do 15. prosinca za tekuću godinu. Uspjesi koji će biti postignuti do kraja kalendarske godine vrednovat će se za iduću kalendarsku godinu. Svi pristigli prijedlozi bit će proslijeđeni na uvid klubovima, savezima, Povjerenstvu za izbor i novinarima. Prijedlozi ostaju na javnoj raspravi do 18. prosinca s mogućnošću podneska primjedbi na dostavljene kandidature.“

Prijedlog odluke je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 7.

Nakon rasprave je trajala više od sat vremena, a u kojoj su sudjelovali svi članovi IO-a donesena je sljedeća odluka:

Točka o dotiranju novih Streličarskog kluba Budinščina i Wushu saveza obradit će se na idućoj sjednici IO-a. Za raspravu i donošenje konačne odluke treba pripremiti sve parametre koji su potrebni da bi članovi IO-a stekli uvid u financijske obveze koje će Zajednica preuzeti.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 8.

Prijedlog odluke:

Raspodjela sredstava za redovitu djelatnost udruga za 2014. godinu:

raspodjela sredstava 2014. godine bodovi
baza
1. Nogometni savez Kzž 516
2. Zagorski kickboxing savez 64
3. Športsko ribolovni savez Kzž 72
4. Teniski savez Kzž 136
5. Stolnoteniski savez Kzž 132
6. Župan. streljački savez 72
7. Skijaški savez Kzž 152
8. Motociklistička zajednica Kzž 72
9. Kuglački savez Kzž 60
10. Šahovski savez Kzž 68
11. Košarkaški savez Kzž 220
12. Savate savez Kzž 72
13. Savez za sport. rek. Sport za sve 22
14. Planinarski savez Kzž 10
15. Žup. školski šport. savez 10
16. Društvo športskih igara učenika 10
17. Strelič. klub “Grofovi Konjski” 10
18. Športsko društvo “Stubica” 10
19. Triatlon klub “H. Kurelja” 5
20. Društvo za bor. sp. “Puntar” 10
21. Rukometni klub Zabok 10
22. Športska udruga slijepih “Zagorje” 10
23. Udruga kineziologa 5
24. Atletski klub R. Perišin 10
25. Tiatlon klub R. Perišin 10
26. ŽRK Zagorec Krapina 10
27. Streličarski klub „Oroslavje“ 5
28. Biciklistički klub Stubaki 10
29. SD Olimp Mihanović 10
30. Karate klub Konjščina 10
UKUPNO 1813

Ovom se odlukom van snage stavlja odluka sa 15. sjednice IO-a, a primjenjivat će se donošenja odluke o financiranju novih članica Zajednice.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 9.

Prijedlog odluke:

Prva dotacija udrugama i savezima

udruga baza isplate 100.000 kuna
Nogometni savez Kzž 28.461,11
Zagorski kickboxing savez 3.530,06
Športsko ribolovni savez Kzž 3.971,32
Teniski savez Kzž 7.501,38
Stolnoteniski savez Kzž 7.280,75
Župan. streljački savez 3.971,32
Skijaški savez Kzž isplaćeno sa 4. dotacijom 2013.
Motociklistička zajednica Kzž 3.971,32
Kuglački savez Kzž 3.309,43
Šahovski savez Kzž 3.750,69
Košarkaški savez Kzž 12.134,58
Savate savez Kzž 3.971,32
Savez za sport. rek. Sport za sve 1.213,46
Planinarski savez Kzž 551,57
Žup. školski šport. savez 551,57
Društvo športskih igara učenika 551,57
Strelič. klub “Grofovi Konjski” 551,57
Športsko društvo “Stubica” 551,57
Triatlon klub “H. Kurelja” 275,79
Društvo za bor. sp. “Puntar” 551,57
Rukometni klub Zabok 551,57
Športska udruga slijepih “Zagorje” 551,57
Udruga kineziologa 275,79
Atletski klub R. Perišin 551,57
Tiatlon klub R. Perišin 551,57
ŽRK Zagorec Krapina 551,57
Streličarski klub „Oroslavje“ 275,79
Biciklistički klub Stubaki 551,57
SD Olimp Mihanović 551,57
Karate klub Konjščina 551,57
UKUPNO

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 10.

Prijedlog odluke:

Odobrava se isplata: ŠD Olimp Terme Tuhelj“ u iznosu 27.000,00 od predviđenih 54.000,00 kuna, Košarkaškom klubu „Zabok“ u iznosu od 60.000,00 kuna od predviđenih 120.000,00 kuna, Skijaškom klubu Oroslavje za organizaciju Skiiroler Kupa u iznosu od 40.000,00 od predviđenih 40.000,00 kuna, Nogometnom savezu za sufinanciranje nogometnog instruktora u iznosu od 40.000,00 od predviđenih 40.000,00 kuna i Teniskom klubu Zlatar u iznosu od 4.000,00 od predviđenih 8.000,00kuna temeljem Ugovora o korištenju sredstva iz proračuna Krapinsko – zagorske županije 2014. godinu.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 11.

Prijedlog odluke:

Raspisuje se Natječaj za stipendije kategoriziranih sportaša (1.-3. kategorija). Klubovi i kategoriziranih sportaša (1.-3. kategorija) zajednici trebaju dostaviti zamolbu kluba iz koje je vidljivo da je sportaš član kluba sa područja naše Županije i Rješenje o kategorizaciji izdano od HOO-a. Zamolba treba sadržavati: ime i prezime sportaša, adresu, OIB, IBAN i banku kod koje je račun otvoren. Zamolba treba dostaviti do 30. 3. 2014. godine.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 12.

Prijedlog odluke:

Potpisuje se Ugovor o suradnji i trenerskom usavršavanju sa Centrom za istraživanje i razvoj športa za 2014. godinu. Centar za istraživanje i razvoj športa (CIRS) organizirat će radionicu za trenere, sportaše i sportske djelatnike na temu „Sustavni pristup vještinama uspješne komunikacije u sportu“. Zajednica će CIRS-u, temeljem ponude br.: 3/2014 od 24. siječnja 2014. za organizaciju radionice isplatiti 3.000 kuna.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 13.

Prijedlog odluke:

1. Četvrta (izvještajna) sjednica Skupštine Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije će održati se 17. ožujka 2014. godine s početkom u 19,00 sati u Restoranu „Zaboky“ u Zaboku.

2. Nogometnom klubu „Mladost“ iz Zaboka, kao suorganizatoru, isplatit će se 9.000,00 kuna u svrhu pokrića troškova organizacije Skupštine.

3. Skupština broji 68 članova.

4. Utvrđuje se sljedeći Dnevni red sa prijedlozima radnih tijela:

Dnevni red:

1. Usvajanje Dnevnog reda i verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice,

2. Izbor radnih tijela:

a. radnog predsjedništva (Balagović, Tatjana Tuđa, Sandra Turković),

b. izbor Verifikacionog povjerenstva (Šegina, Kundih, Siladi),

c. zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika (Piljek, Kontak, Marenić),

d. izviješće Verifikacionog povjerenstva,

3. Izviješće predsjednika o radu Zajednice u proteklom jednogodišnjem razdoblju,

4. Realizacija Plan rada i Program javnih potreba za 2013. godinu,

5. Financijsko izviješće za period od 1. 1. do 31. 12. 2013. g.,

I. izviješće blagajnika,

II. izviješće Nadzornog odbora,

6. Plan rada i Program javnih potreba za 2014. godinu,

7. Izmjene i dopune Pravilnika o izboru najboljeg športaša, športašice i športske ekipe,

8. Slobodna riječ.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 14.

Prijedlog odluke:

Udruge i saveza imaju obvezu dostave financijskog izviješća za 2013. godinu. Izviješće prema zakonu treba napraviti do kraja veljače, a isto treba dostaviti zajednici do 7. ožujka.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 15.

Prijedlog odluke:

Hrvatski olimpijski odbor pozitivno je riješio predloženi program za korisnika Sportsko društvo „Olimp Mihanović“ iz Tuheljskih Toplica. Sportsko društvo „Olimp Mihanović“ u dva navrata nije podiglo preporučenu poštu, a na požurnice upućene e-mail-om i redovnom poštom (koje su primljene jer bi se inače vratile Zajednici budući je na koverti adresa u slučaju da pošta nema primatelja) ne odgovara. Sportskom društvu „Olimp Mihanović“ obustavit će se isplata svih dotacija do dostave traženog izviješća o realizaciji programu kako Zajednica i njezine članice ne bi došli pod sankcije HOO-a predviđene Programom za koji je SD „Olimp Mihanović“ dobio sredstva.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 16.

Prijedlog odluke:

Podržava se organizacija 13.-og Olimpijskog festivala dječjih vrtića KZŽ. Za organizatora i koordinatora imenuje se glavni tajnik Zajednice Branko Piljek. Zajednica će podmiriti troškove organizacije Olimpijade do planiranih 25.000,00 kuna. Troškovi organizacije obuhvaćaju: sportskih odijela za organizatore, redare i suce, bassebal kape sa tiskom, ručak za suce i redare, troškove NK „Mladosti“, nabavu pehara, medalja, troškove Udruge Ku-ku-ri-ku vezane uz poslove organizacije, troškove postave šatora, tiskarske troškove i ostale nepredviđene troškove. Ukoliko sredstava predviđena za organizaciju Olimpijade neće biti dostatna razlika troškova financirat će se iz stavke za redovitu djelatnost udruga i saveza.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 17.

Prijedlog odluke:

Primijenjena računala d.o.o. obavit će poslove održavanja internetske stranice Zajednice. Primjena ove odluke počinje s 1. 3. 2014. godine i traje do 28. 2. 2015. godine. Zajednica će za obavljene usluge ponuđaču, na temelju računa u dva jednaka obroka, isplatiti 3.000,00 kuna bruto.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 18.

Pozitivno se rješava zamolba Kuglačkog saveza vezana uz organizaciju utakmice između Hrvatske i Slovačke. Na temeljem Odluke o Pokroviteljstvu događanja u organizaciji saveza članica Zajednice (Broj: 032-04/09; Zabok, 14. 09. 2009.) odobrava se isplata od 700,00kuna.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 19.

Nije bilo.