SKRAĆENI ZAPISNIK SA 13. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA ŠZKZŽ

Krapinsko-zagorske županije održane 17. 6. 2013. u Zaboku.

Prisutni: Stjepan Fotivec, Stjepan Latin, Andrija Jerneić, Ozren Hanžek, Robert Kontak, Ivica Balagović, Ivan Katušić Buković, Željko Šegina, Saša Kundih, Robert Špoljar, Željko Stošić i Zlatko Paučnik.

Odsutni: Stjepan Merkaš, Boris Galoić i Stjepan Novačko (svi opravdano).
Sjednica je započela s radom u 19,00 sati.

Dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika 12. sjednice Zajednice,
2. Program javnih potreba za 2014. godinu,
3. Prijedlozi PK Olimp-Terme Tuhelj,
4. Unutarnja revizija,
5. Zamolbe (Društvo sportskih igara učenika (izvršeno), Petra Hršak (izvršeno), Matija Mihalić ),
6. Razno.


Predsjednik Zajednice Stjepan Fotivec je pozdravio prisutne te predložio Dnevni red iz poziva za sjednicu dopunjen sa zamolbom za Savez sportske rekreacije iz točke 5, novom točkom 6. Isplate: Treće dotacije, Košarkaški klub Zabok i PK Olimp. Točka 6. razno postaje točka 7. Ovako dopunjeni Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1. Primjedbi na skraćene zapisnike nije bilo te je on verificiran jednoglasno.

Ad. 2.
Prijedlog odluke: Zbog obaveza donošenja programa Javnih potreba u sportu Zajednice za 2014. godinu potrebno je izraditi Procjenu prihoda i rashoda za 2014. godinu i Plan za naredne dvije godine. Procjenu prihoda i rashoda za 2014. godinu treba temeljiti na prihodima i rashodima 2014. godine. Uz popunjene tablice treba dostaviti plan i program rada za narednu godinu iz koje će biti jasno vidljivo koliko ima obaveznih takmičarskih nastupa koje organizira savez na nacionalnoj razini. Udruge podatke dostavljaju direktno Zajednici, a savezi moraju obavijestiti svoje članice, sabrati rezultate i dostaviti ih Zajednici. Rok za dostavu traženog je 10. rujan 2013. godine. Udruge koje u roku ne dostave traženo neće sudjelovati u raspodjeli sredstava za narednu godinu!
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 3.
Prijedlozi odluke:
I. Od  PK „Olimp-Terme Tuhelj“ se traži da dostave prijedlog izmjene Poslovnika o radu Skupštine na način da navedu članak koji se mijenja i tekst članka koji se predlaže.
II. Naknade za prisustvovanje sjednicama IO isplaćuje se u iznosu od 100,00 neto i namijenjena je za naknadu troškova dolaska na sastanke i radu na materijalima koji se obrađuju na sastancima. Ukupno isplaćena naknada u 2012. godini iznosi 9.398,98 kuna. Analiza troškova drugih zajednica pokazuju da je naša Zajednica neusporedivo skromnija u pogledu materijalnih troškova od svih zajednica od kojih smo uspjeli prikupiti podatke.
III. Prijedlog za skromnijim obilježavanjem redovite Skupštine Zajednice (9.000,00 kuna) može se uputiti kao amandman na Skupštini prilikom donošenja Programa javnih potreba. Za ovu je godinu Program javnih potreba jednoglasno usvojen. Održavanje skupština se odvija na najskromniji mogući način, a predviđena sredstva u najvećem dijelu ostaju klubu za redovitu djelatnost kao protuusluga za organizaciju.
Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.
Ad. 4.
Prijedlog odluke: Za 2013. godinu unutarnja revizija provest će se u Nogometnom savezu KZŽ i PK „Olimp-Terme Tuhelj“. Na temelju Odluke izvršnog odbora Broj: 030-14/13 od 22. 4. 2013. reviziju će izvršiti Boris Roman Blažinić koji je imenovan Unutarnjim revizorom Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije.  Nalaz unutarnjeg revizora po provedenoj reviziji treba dostaviti Izvršnom odboru Zajednice.
Prijedlog je prihvaćen.
Ad. 5. Zamolbe:
a) Prijedlog odluke: Pozitivno se rješava zamolba Društva sportskih igara učenika vezana uz organizaciju Međunarodni susret studenata. Uplatu izvršiti za račun Društva sportskih igara učenika.
Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.
b) Prijedlog odluke: Pozitivno se rješava zamolba Streljačkog društva „Veliko Trgovišće“ vezana uz kupnju puške za Petru Hršak. Odobrava se isplata u iznosu od 3.600 kuna za kupnju puške što je ekvivalent stipendije za kategorizirane sportaše prve kategorije. Petra Hršak je bila najbolja sportašica Županije za 2013. godinu, a uplata se odobrava kako bi se kupila puška za koju je Županija doznačila određena sredstava. Uplatu, na temelju zamolbe, izvršiti za račun Streljačkog društva „Veliko Trgovišće“.
Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.
c) Prijedlog odluke: Pozitivno se rješava zamolba o stipendiranju Matije Mihalića, člana Streličarskog kluba „Oroslavje“, na temelju Rješenja o kategorizaciji od 8. 5. 2013. godine. Jednokratnu isplatu stipendije u iznosu od 1.800,00 kuna isplatiti na račun Matije Mihalića. Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.
d) Prijedlog odluke: Pozitivno se rješava zamolba Saveza sportske rekreacije „Sport za sve“ vezana uz organizaciju prezentacije rekreativnih djelatnosti. Uplatu izvršiti za račun Udruge za sportsku rekreaciju „Sport za sve“ koja je organizator prezentacije. Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.
Ad. 6.
Prijedlog odluke: Odobrava se isplata treće dotacije udrugama i savezima na bazi isplate od 100.000 kn, te isplata Košarkaškom klubu Zabok i PK Olimp temeljm Ugovora sa Županijom.
Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.
Završeno u 20,30 sati.