ZAPISNIK sa 4. sjednice Izvršnog odbora Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije održane 28. 9. 2015. godine u Zaboku.

Prisutni: Stjepan Fotivec, Ivica Balagović, Stjepan Merkaš, Albert Kontak, Branko Krkalo, Božidar Ladišić, Željko Lukina, Željko Stošić, Ozren Hanžek, Saša Kundih, Vanja Brundula, Stjepan Latin,Tatjana Tuđa, Zlatko Paučnik, Boris Galoić i Zdenko Kozina. Sjednici je prisustvovao i blagajnik Boris Roman Blažinić.

Odsutni: Robert Špoljar.

 Sjednica je započela s radom u 19,05 sati.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 3. sjednice,
 2. Mirovanje mandata i kooptiranje novog člana Izvršnog odbora Zajednice,
 3. Unutarnja revizija – izviješće za 2014. godinu,
 4. Prijedlog Programa javnih potreba za 2016. godinu,
 5. Programi HOO-a (Nogometni savez – izviješće),
 6. Četvrta dotacija udrugama i savezima,
 7. Proglašenje najboljih sportaša Krapinsko – zagorske županije (natječaj),
 8. Organizacija 2. skupštine Zajednice (natječaj),
 9. Stipendije za vrhunske sportaše (Ines Pintarić, Matija Lukina),
 10. Zamolbe ((Nogometni savez),

 

Predsjednik Zajednice je pozdravio prisutne i predložio je Dnevni red iz poziva za sjednicu.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 1.

Primjedbi na zapisnik sa prethodne sjednice nije bilo i isti je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 2.

Prijedlog odluke:

Na temelju članka 31. Statuta, a na temelju odluke Teniskog saveza KZŽ, u mirovanje se stavlja mandat Ivana Katušića Bukovića u Izvršnom odboru Zajednice. Na temelju odluke Teniskog saveza KZŽ u članstvo Izvršnog odbora Zajednice kooptira se Vanja Brundula. Skupština Zajednice će na idućem zasjedanju izabrati novog člana Izvršnog odbora.

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

 

 

 

Ad. 3.

Prijedlog odluke:

 1. a) Teniskom savezu KZŽ nalaže se da u roku od 60 dana ukloni nedostatke koje je u svom izviješću konstatirao unutarnji nadzor. Sastavni dio ove odluke je zapisnik unutarnjeg nadzora.
 2. b) Nadzor u Svezu sportske rekreacije nije konstatirao nikakvih nepravilnosti te se on prima na znanje.

Prijedlozisu jednoglasno prihvaćeni.

 

Ad. 4.

Prijedlog odluke:

Na temelju članka 76., stavak 3., Zakona o športu Izvršni odbor Zajednice predlaže Program javnih potreba u športu za 2016. godinu.

Na temelju članka 76., stavak 4., Zakona o športu, a na temelju prijedloga Športske zajednice, područna samouprava zajedno sa godišnjim proračunom donosi programe koje će i u kojem obujmu financirati. 

Izvršni odbor Zajednice donosi Prijedlogprograma javnih potreba u športu za 2015. godinu.Javne potrebe u 2016. godini iznose5.104.872,59kuna, a za realizaciju istih od Županije se predviđa participiranje u iznosu od 2.060.872,59kuna.

 

Plan i program rada Športske zajednice KZŽ za 2016. godinu

 

Cilj Zajednice je da svojim djelovanjem pridonosi:razvitku i promicanju športa na području Županije,poticanju vrhunskog športskog stvaralaštva i stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskihšportskih dometa, razvitku športskih aktivnosti djece i mladeži, te športsko-rekreacijskih aktivnostigrađana i osoba osoba s posebnim potrebama,promicanju odgojnih funkcija športa, fair play-a, razumijevanja, tolerancije iodgovornosti kroz bavljenje športom i širenju olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta.

U ostvarivanju svojih ciljeva Zajednica ima zadaću da u svom djelokrugu:utvrđuje i ostvaruje politiku promicanja športa na području Županije,potiče i promiče šport u skladu s Nacionalnim programom športa, osobito šport djece, mladeži, studenata i osoba s invaliditetom, sudjeluje, zajedno sa školskim športskim savezom, u predlaganju javnih potreba koje se odnose na provođenje športskih aktivnosti djece i mladeži,obavlja zadaće u provedbi Nacionalnog programa športa, odnosno godišnjeg programa provedbe Nacionalnog programa športa,usklađuje aktivnosti svojih članica,objedinjuje i usklađuje programe športa te predlaže program javnih potreba u športu Krapinsko –zagorske županije, sudjeluje u njegovu ostvarenju, te podnosi izviješća o realizaciji programa,utvrđuje kriterije i postupak izbora, te bira najbolje športaše i športske udrugeŽupanije, skrbi o kategoriziranim športašima i svojim aktima uređuje opseg i način ostvarivanja njihovih prava,sudjeluje u stvaranju uvjeta za pripremu športaša za olimpijske igre, svjetska, europska i nacionalna prvenstva te druga međunarodna natjecanja,sudjeluje u stvaranju uvjeta za provođenje zdravstvene skrbi o športašima, sudjeluje u ostvarivanju programa i politike Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog športskog saveza gluhih,sudjeluje u skrbi o javnim športskim građevinama,promiče stručni rad u športu,obavlja i druge poslove i zadaće određene zakonom, pravilima Hrvatskog olimpijsko odbora i Statutom Zajednice.

Plan i program rada Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu temelji se na ukupno procijenjenim prihodima 155 udruga članica Zajednice iz svih izvora u iznosu od 5.104.872,59kuna, od čega Zajednica i naše članice predviđaju2.060.872,59kuna iz Županijskog proračuna (tabele prihoda i rashoda u privitku).

Plan realizacije financiranja javnih potreba u športu temelji se na prikupljenim potrebama članica Zajednice (tabele u privitku), a odnosi se na:

 

 1. Sredstva predviđena Ugovorom o korištenju sredstava iz Županijskog proračuna.

 

  Program Iznos
1. sredstva za redovitu djelatnost članica Zajednice temeljem Pravilnika 1.456.872,59
2. namjenska sredstva za ŠD “Olimp Mihanović” 102.000,00
3. namjenska sredstva za Košarkaški klub Zabok 180.000,00
4. namjenska sredstva za organizaciju rada nogometnog instruktora 60.000,00
5. sredstva za olimpijadu dječjih vrtića 25.000,00
6. namjenska sredstva za međunarodni Kup skiiroler  Oroslavje 63.000,00
7. namjenska sredstva za vrhunske športaše (stipendije) 25.000,00
8. materijalni troškovi Zajednice 111.000,00
9. namjenska sredstva za Teniski klub Zlatar 8.000,00
10. namjenska sredstva za proglašenje najboljih športaša 30.000,00
  UKUPNO 2.060.872,59

 

 1. Zajednički programi HOO-a i lokalnih športskih zajednica.

HOO svake godine raspisuje natječaj za sufinanciranje programa lokalnih športskih zajednica. Udruge u 2016. godini planiraju od HOO za zajedničke programe ostvariti 250.000,00 kuna (ovaj prihod ne odnosi se na financiranje od strane Županije).

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 5.

Prijedlog odluke:

Nogometni savez je preko Športske zajednice KZŽ predložio HOO-u sufinanciranje Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za pravo djece u Republici Hrvatskoj. Nositelj projekta bio je NK Rudar iz Dubrave Zabočke. Projekt se je realizirao prema predloženom dnevnom redu:

 1. Sustavno praćenje potreba djece s posebnim osvrtom na tjelesno i mentalno zdravlje u kontekstu razvoja i kvalitetu života djece,
 2. Poticanje sportske aktivnosti djece i roditelja u lokalnim zajednicama,
 3. Definiranje kriterija licenciranja voditelja sportskih aktivnosti.

U projektu je sudjelovalo 75 trenera i 36-oro djece iz selekcija Nogometnog saveza KZŽ. HOO je za realizaciju projekta odobrio 15.000 kuna, te je iste doznačio na račun Zajednice koja je bila predlagač projekta.Doznačena sredstva Zajednica transferira NK Rudar iz Dubrave Zabočke koji će iz istih podmirio troškove realizacije projekta i za isti podnio izviješće.

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 6.

Prijedlog odluke:

  raspodjela sredstava 2015. godine x
  108.594,58
1. Nogometni savez Kzž 30.362,94
2. Zagorski kickboxing savez 3.765,95
3. Športsko ribolovni savez Kzž 4.236,69
4. Teniski savez Kzž 8.002,63
5. Stolnoteniski savez Kzž 7.767,26
6. Župan. streljački savez 4.236,69
7. Skijaški savez Kzž 8.944,12
8. Motociklistička zajednica Kzž 4.236,69
9. Kuglački savez Kzž 3.530,57
10. Šahovski savez Kzž 4.001,32
11. Košarkaški savez Kzž 12.945,44
12. Savate savez Kzž 4.236,69
13. Savez za sport. rek. Sport za sve 1.294,54
14. Wushu savez 1.765,29
15. Planinarski savez Kzž 588,43
16. Žup. školski šport. savez 588,43
17. Društvo športskih igara učenika 588,43
18. Strelič. klub “Grofovi Konjski” 294,21
19. Športsko društvo “Stubica” 588,43
20. Triatlon klub “H. Kurelja” 294,21
21. Društvo za bor. sp. “Puntar” 588,43
22. Rukometni klub Zabok 588,43
23. Športska udruga slijepih “Zagorje” 588,43
24. Udruga kineziologa 294,21
25. Atletski klub R. Perišin 588,43
26. Tiatlon klub R. Perišin 588,43
27. ŽRK Zagorec Krapina 588,43
28. Streličarski klub „Oroslavje“ 294,21
29. Biciklistički klub Stubaki 588,43
30. SD Olimp Mihanović 588,43
31. Karate klub Konjščina 588,43
32. Streličarski klub Budinščina 294,21
33. Aikido klub Hohoemi 147,11
UKUPNO 108.594,57

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 7.

Prijedlog odluke:

 1. a) Od saveza i udruga članica Zajednice traži da dostave prijedloge za izbor najboljih športaša KZŽ.

Prijedloge za izbor najuspješnijih sportaša, sportašica i sportskih ekipa KZŽ te obrazloženja sa ovjerenim rezultatima od svojih granskih saveza daju svi klubovi i savezi i dostavljaju Zajednici do 15. prosinca za tekuću godinu. Savezi i udruge su dužni obraditi pristigle prijedloge svojih članica, rangirati predložene i tako obrađeni prijedlog poslati Zajednici. Prijedlozi koji ne budu dostavljeni u skladu sa ovom odlukom i Pravilnikom neće se razmatrati! Udruge i savezi koji nemaju Pravilnika mogu ga zatražiti od Zajednice te će im isti biti dostavljen.

Priznanja koja dodjeljuje Zajednica su sljedeća:

 1. Najbolji športaš županije u seniorskoj konkurenciji,
 2. Najbolja športašica županije u seniorskoj konkurenciji,
 3. Najbolji športaš županije od 14 -18 godina,
 4. Najbolja športašica županije od 14 -18 godina,
 5. Najperspektivniji športaš i športašica mlađih dobnih kategorija (12do14 g.),
 6. Najbolja ekipa u muškoj konkurenciji,
 7. Najbolja ekipa u ženskoj konkurenciji,
 8. Najbolji športaš i športašica koji se natječu u klubovima van Županije,
 9. Priznanje Športske zajednice za razvoj športa,
 10. Nagrada za životno djelo u športu,
 11. Trofej fair play,
 12. Promicatelj zagorskog športa.
 13. b) Raspisuje natječaj za organizaciju proglašenja najboljih športaša Krapinsko – zagorske županije. Planirani datum proglašenja je petak, 22. siječnja 2016. godine. Organizator ima obvezu osigurati salu za proglašenje, domjenak, voditelja, razglas i prigodni kulturno – umjetnički program. U svrhu troškova proglašenja organizatoru se odobrava isplata od 15.000,00 kuna. Zajednica preuzima troškove pehara, priznanja, pozivnica i prezentacije.

Ponude dostaviti do 15. studenog 2015. godine na adresu Zajednice.

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

 

 

 

 

Ad. 8.

Prijedlog odluke:

Raspisuje se natječaj za organizacija Skupštine Zajednice. Planirani datum održavanja Skupštine je ponedjeljak 14. 3. 2016. godine. Organizator ima obvezu osigurati salu za 80 osoba, računalo, printer, papir, domjenak, govornicu, razglas i Himnu. U svrhu troškova organizacije Skupštine odobrava se isplata od 9.000,00 kuna koje će biti uplaćena u korist računa organizatora.

Prijedlog odluke  je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 9.

Prijedlozi odluka:

 1. a) Pozitivno se rješava zamolba o stipendiranju Ines Pintarić, članice Streličarskog kluba Grofovi Konjski, na temelju Rješenja o kategorizaciji od 17. 11. 2014. godine. Stipendija za 2015. godinu iznosit će 200,00 kuna mjesečno, s početkom obračuna od 1. 1. 2015. i završetkom 30. 9. 2015. godine.Jednokratnu isplatu stipendije u iznosu od 1.800,00 kuna isplatiti na račun Ines Pintarić.
 2. b) Pozitivno se rješava zamolba o stipendiranju Matije Lukine, člana Triatlon kluba „Rudolf Perešin“, na temelju Rješenja o kategorizaciji od 28. 8. 2015. godine. Stipendija za 2015. godinu iznosit će 300,00 kuna mjesečno, s početkom obračuna od 1. 10. 2015. i završetkom 31. 12. 2015. godine.Jednokratnu isplatu stipendije u iznosu od 900,00 kuna isplatiti na račun Matije Lukine.

Prijedlozisu jednoglasno prihvaćeni.

 

Ad. 10.

Prijedlog odluke:

Pozitivno se rješava zamolba Nogometnog saveza vezana uz organizaciju turnira Limača u Dubravi Zabočkoj. Na temeljem Odluke o Pokroviteljstvu događanja u organizaciji saveza članica Zajednice (Broj: 032-04/09; Zabok, 14. 09. 2009.) odobrava se isplata od 700,00 kuna.Uplatu izvršiti za račun organizatora Nogometnog kluba Rudar iz Dubrave Zabočke.

Prijedlog odluke  je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 11.

Prijedlog odluke:

 1. a) Temeljem Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija sve udruge moraju biti upisane u Registar neprofitnih organizacija. Isplate udrugama koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija povlače za sobom kaznenu odgovornost.Temeljem navedene Uredbe od 1. siječnja 2016. godine udrugama koje ne izvrše upis u Registar neće se isplaćivati proračunske dotacije. Ova se odluka odnosi na sljedeće udruge za koje nema podataka u Registru neprofitnih organizacija: Teniski savez, Motociklistička zajednica, Kuglački savez i Košarkaški savez.

Prijedlog odluke  je jednoglasno prihvaćen.

 1. b) Produžetak roka za dostavu podataka potrebnih za reviziju članstva ističe 15. listopada. Udruge koje ne dostave podatke neće moći participirati u dotacijama za 2016. godinu. Savezi imaju obavezu poštivanja odluka Izvršnog odbora, tj. udruge koje nemaju važeće rješenje o registraciji ili nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija ne mogu biti korisnici sredstava koje je doznačila Zajednica.

 

Završeno u 20,00 sati.