Opći popis gradiva zajednice

Temeljem članka 32. Statuta Športska zajednica Krapinsko-zagorske županije Izvršni odbor Zajednice na 7. sjednici održanoj 16. 4. 2011. donio je

O D L U K U

o Općem popisu kategorija arhivskog i registraturnog gradiva s rokovima čuvanja

I. RAZVOĐENJE AKATA U UPISNIKU PREDMETA UPRAVNOG POSTUPKA ODNOSNO URUDŽBENOM ZAPISNIKU

Urudžbeni zapisnik

Članak 1.

Urudžbeni zapisnik dužan je voditi glavni tajnik Zajednice ili osoba koju za to odredi Izvršni odbor Zajednice.

Razvođenje spisa predmeta

Članak 2.

Razvođenje dovršenih predmeta obavlja se tako da se u upisnik predmeta upravnog postupka odnosno urudžbeni zapisnik upisuje datum razvođenja i stavlja oznaka: »a/a« i rok čuvanja.

II. STAVLJANJE PREDMETA U PISMOHRANU I ČUVANJE

Postupak prije stavljanja u pismohranu

Članak 3.

Riješeni predmeti stavljaju se u pismohranu i u njoj čuvaju, sukladno propisima o zaštiti arhivske građe.

U izvornom obliku na papiru čuvaju se samo oni dokumenti za koje je to utvrđeno propisom o izlučivanju arhivske građe. Na čuvanje spisa u pismohrani primjenjuju se propisi o čuvanju arhivske građe.

Odlaganje predmeta u pismohranu

Članak 4.

Dovršeni predmeti odlažu se u pismohranu po klasifikacijskim oznakama, po rednim brojevima predmeta.

Sređivanje i čuvanje predmeta u pismohrani

Članak 5.

Za svaku klasifikacijsku oznaku treba u pismohrani predvidjeti, u pravilu, posebni omot (fascikl, korice s vezicama i slično) u kojem se predmeti slažu po broju predmeta unutar klasifikacijske oznake.

Na svaki posebni omot stavlja se klasifikacijska oznaka i oznaka a/a.

Dovršeni predmeti, urudžbeni zapisnici i pomoćne evidencije, kao i ostali evidentirani materijali moraju se čuvati u sređenom stanju do izlučivanja odnosno do predaje nadležnom arhivu.

Članak 6.

Predmeti se u arhivi čuvaju prema sljedećoj Listi za čuvanje i arhiviranje:

Redni

broj

Poslovno područje – vrsta gradiva

Rok

čuvanja

I. OSNIVANJE ORGANIZACIJE

1.

Rješenja o osnivanju

trajno

2.

Prijava početka poslovanja nadležnim tijelima

trajno

3.

Zahtjev i prijava za otvaranje žiro računa

trajno

4.

Predmeti u svezi s promjenom naziva, izmjeneom i dopunom djelatnosti, upisom u registar Trgovačkog suda i nadležnih tijela, promjene podataka u registru

trajno

5.

Prijedlozi i rješenja o imenovanju poslovodnih tijela

trajno

6.

Ostali predmeti koji se odnose na osnivanje i organizaciju rada (integracije, likvidacije, sanacijski postupak i sl.)

trajno

  1. NORMATIVNI AKTI

7.

Statuti

trajno

8.

Ostali normativni akti

trajno

III. TIJELA UPRAVLJANJA

9.

Zapisnici o izboru i konstituiranju tijela upravljanja

trajno

10.

Poslovnici o radu tijela upravljanja

trajno

11.

Programi rada i izvješća tijela upravljanja

trajno

12.

Sjednički zapisnici tijela upravljanja s prilozima

trajno

IV. PRAVNI I OPĆI POSLOVI

13.

Godišnji planovi i programi rada

trajno

14.

Osnove plana

trajno

15.

Godišnja izvješća o izvršenju planova i programa rada i razvoja

trajno

16.

Godišnja statistička izvješća

trajno

17.

Planovi osiguranja i protupožarne zaštite

trajno

18.

Diplome, plakete i druga javna priznanja

trajno

19.

Rješenja i odluke o novčanim nagradama i pismenim pohvalama

5 godina

20.

Ugovori o najmu poslovnih prostorija i sredstava rada

2 godine od isteka

21.

Registar općih akta

trajno

22.

Spisi o osiguranju imovine i osoba

5 godina od isteka police

23.

Ugovori o djelu, o autorskom honoraru i sl.

5 godina

24.

Ostala prepiska vezana uz pravne i opće poslove

2 godine

25.

Javnobilježnički akti

trajno

26.

V. MATERIJALNO FINANCIJSKO POSLOVANJE

27.

Završni računi s godišnjim izvještajima o poslovanju

trajno

28.

Isplatne liste plaća

trajno

29.

Kartoteka plaća

trajno

30.

Glavna knjiga i dnevnik financijskog knjigovodstva

11godina

31.

Knjiga inventara osnovnih sredstava

11 godina

32.

Kartoteka inventara osnovnih sredstva

11 godina

33.

Analitika osnovnih sredstva

11 godina

34.

Porezni obračuni

11 godina

35.

Analitika kupaca i dobavljača

7 godina

36.

Kartoteka i dnevnik materijalnog knjigovodstva

7 godina

37.

Dopisivanje s bankom i FINA-om u svezi s korištenjem sredstava

7 godina

38.

Obračun s bankom u svezi s deviznim poslovanjem

7 godina

39.

Zapisnici nadležnih tijela u svezi s financijskim poslovanjem

11 godina

40.

Kartoteka troškova i realizacije

7 godina

41.

Knjiga i kartoteka sitnog inventara

7 godina

42.

Knjiga i kartoteka potrošnog materijala

7 godina

43.

Nalozi za knjiženje s pratećom dokumentacijom

11 godina

44.

Akreditivi

7 godina

45.

Profakture

7 godina

46.

Ulazne i izlazne fakture

11 godina

47.

Evidencije ulaznih i izlaznih faktura

11 godina

48.

Obračun kamata

7 godina

49.

Obračun amortizacije

7 godina

50.

Čekovi, kreditne priznanice

7 godina

51.

Dnevnik blagajne i blagajnički izvještaj

7 godina

52.

Nalozi za sve vrste isplata: računa, ugovora, honorara,pretplata i sl

7 godina

53.

Nalozi i zahtjevi za refundiranje plaća, naknade plaća i bolovanja

7 godina

54.

Administrativne zabrane

7 godina

55.

Knjiga naloga za korištenje automobila

7 godina

56.

Izvještaji o potrošnji goriva

7 godina

57.

Putni nalozi za vozila

7 godina

58.

Nalozi za isplatu prijevoznih troškova za kupljenu i prodanu robu

7 godina

59.

Kopije ulaza robe i pregled utroška

2 godine

60.

Kopije potvrda o prijamu robe

2 godine

61.

Kopije obračunskih kalkulacija

2 godine

62.

Opomene za isplatu potraživanja

7 godina

63.

Izvještaj o stanju suglasnosti salda

7 godina

64.

Nalozi za nabavu potrošnog materijala

7 godina

65.

Periodični obračuni

11 godina

66.

Blok priznanica i zahtjevnica

7 godina

67.

Kompleti izvještaja komisije za popis s popisnim listama

3 godine

68.

Predmeti financijske inspekcije (zapisnici,prijave za pokretanje postupka za financijske i privredne prekršaje, prijestupe i sl.)

11 godina

69.

Putni nalozi i obračuni troškova putovanja, izvješća sa službenog putovanja

7 godina

VI. UREDSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE

70.

Urudžbeni zapisnici (obični, povjerljivi i strogo povjerljivi) i registri

trajno

71.

Upisnici predmeta upravnog postupka i registri

trajno

72.

Arhivska knjiga

trajno

73.

Zapisnici i rješenja o pregledu, odabiranju,izlučivanju i predaji arh.i reg. gradiva nedležnom arhivu

trajno

74.

Kontrolnik poštarine, dostavne i druge pomoćne knjige

5 godina

75.

Dopisivanja u svezi s uredskim poslovanjem,telefonskom, kurirskom i poštanskom službom

2 godine

76.

Punomoći i ovlaštenja za podizanje pošte, izvoda i drugih materijala od banaka, za nabave i sl.

3 godine

77.

Popratni dopisi u prilogu kojih se dostavljaju razni zahtjevi za uplate, isplate, povrat, suglasnosti, izvješća i dr.

3 godine

78.

Kopije garantnih pisama,zahtjeva, narudžbi za nabavu sitnog materijala i sl.

2 godine

79.

Razne kopije potvrda

2 godine

80.

Ostalo dopisivanje vezano uz uredsko i arhivsko poslovanje

2 godine

81.

Zapisnici o primopredaji dužnosti ukoliko sadrže popis imovine

trajno

Rukovanje predmetima stavljenim u pismohranu

Članak 7.

Predmetima stavljenim u pismohranu rukuje glavni tajnik Zajednice ili osoba koju Izvršni odbor ovlasti za rad u pismohrani.

Spisi predmeta izdaju se iz pismohrane samo uz potvrdu. Potvrda mora sadržavati: klasifikacijsku oznaku predmeta, datum uzimanja i vraćanja spisa predmeta i potpis osobe koja preuzima spis predmeta. Potvrda se drži na mjestu preuzetog spisa predmeta, a po povratku potvrda se ulaže u vraćeni spis.

Predmeti stavljeni u pismohranu mogu se izdavati i osobama izvan Zajednice samo uz pisano odobrenje Predsjednika Zajednice.

Urudžbeni zapisnik

Članak 8.

Urudžbeni zapisnik dužan je voditi glavni tajnik Zajednice ili osoba koju za to odredi Izvršni odbor Zajednice.

Predsjednik Zajednice:

Stjepan Fotivec, oec.