Statut

Temeljem članka 14. i članka 48. Zakona o sportu (NN br. 71/06, 15/08, 124/10,124/11, 86/12 i 94/13) i članka 55. Zakona o udrugama (NN br. 74/14) Skupština Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije, na sjednici održanoj 16. ožujka 2015. godine, donijela je

S T A T U T

ŠPORTSKE ZAJEDNICE

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Naziv Zajednice je: Športska zajednica Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Zajednica). Skraćeni naziv Zajednice je ŠZKZŽ.

Članak 2.

Sjedište Zajednice je u Zaboku, Ulica Matije Gupca 22.

Članak 3.

Zajednica je neprofitna pravna osoba i upisuje se u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar športskih djelatnosti. Zajednica djeluje na području Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Županija).

Područje djelovanja Zajednice je šport, njegov razvitak i promicanje, razvitak športskih aktivnosti djece i mladeži, športska rekreacija i športska aktivnost osoba s posebnim potrebama.

Članak 4.

Zajednica se udružuje u Hrvatski olimpijski odbor.

Članak 5.

Zajednicu zastupa predsjednik Zajednice.

Članak 6.

Zajednica ima svoj znak. Sadržaj i izgled znaka, kao i njegova uporaba, uređuje se posebnom odlukom Izvršnog odbora.

Članak 7.

Zajednica ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm. Uz rub pečata ispisan je naziv i sjedište Zajednice, a u sredini je grb Krapinsko-zagorske županije.

Članak 8.

U Zajednici nije dopuštena rasna, nacionalna, vjerska i politička diskriminacija, te kršenje slobode i prava čovjeka i građanina.

Članak 9.

Rad Zajednice je javan. Javnost rada i izvještavanje javnosti o radu Zajednice osigurava se i ostvaruje na način utvrđen ovim Statutom.

 1. CILJEVI I ZADAĆE ZAJEDNICE

Članak 10.

Cilj Zajednice je da svojim djelovanjem doprinosi:

– razvitku i promicanju športa na području Županije,

– poticanju vrhunskog športskog stvaralaštva i stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskih

športskih dometa,

– razvitku športskih aktivnosti djece i mladeži, te športsko-rekreacijskih aktivnosti

građana i osoba s posebnim potrebama osoba,

– promicanju odgojnih funkcija športa, fair playa, razumijevanja, tolerancije i

odgovornosti kroz bavljenje športom,

– širenju olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta.

Članak 11.

U ostvarivanju svojih ciljeva Zajednica ima zadaću da u svom djelokrugu:

– utvrđuje i ostvaruje politiku promicanja športa na području Županije,

– potiče i promiče šport u skladu s Nacionalnim programom športa, osobito šport djece, mladeži, studenata i osoba s posebnim potrebama,

– sudjelovati, zajedno sa školskim športskim savezom, u predlaganju javnih potreba koje se odnose na provođenje športskih aktivnosti djece i mladeži,

– obavlja zadaće u provedbi Nacionalnog programa športa, odnosno godišnjeg programa provedbe Nacionalnog programa športa,

– usklađuje aktivnosti svojih članica,

– objedinjuje i usklađuje programe športa te predlaže program javnih potreba u športu Županije, sudjeluje u njegovu ostvarenju, te podnosi izviješća o realizaciji programa,

– utvrđuje kriterije i postupak izbora, te bira najbolje športaše i športske udruge Županije,

– skrbi o kategoriziranim športašima i svojim aktima uređuje opseg i način ostvarivanja njihovih prava,

– sudjeluje u stvaranju uvjeta za pripremu športaša za olimpijske igre, svjetska, europska i nacionalna prvenstva te druga međunarodna natjecanja,

– sudjeluje u stvaranju uvjeta za provođenje zdravstvene skrbi o športašima,

– sudjeluje u ostvarivanju programa i politike Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog športskog saveza gluhih,

– sudjeluje u skrbi o javnim športskim građevinama,

– promiče stručni rad u športu,

– obavlja i druge poslove i zadaće određene zakonima, pravilima Hrvatskog olimpijskog

odbora i ovim Statutom.

Članak 12.

Zajednica može, radi ostvarivanja ciljeva i zadaća utvrđenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom, osnovati ustanovu za obavljane gospodarske ili druge djelatnosti.

III. ČLANSTVO ZAJEDNICE

Članak 13.

 1. Članstvo u Zajednici mogu steći pravne osobe iz sustava športa upisane u Registar športskih djelatnosti koje su članice nacionalnih športskih saveza udruženih u Hrvatski olimpijski odbor sa sjedištem u Krapinsko – zagorskoj županiji. Odluku o prijemu u članstvo donosi Izvršni odbor Zajednice.
 1. Za prijem u članstvo Zajednice športske udruge trebaju dostaviti:

– odluku o udruživanju Zajednicu,

– presliku rješenje o registraciji nadležnog tijela državne uprave,

– potvrdu o upisu u Registar športskih djelatnosti,

– presliku obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta     prema NKD-u,

– osnovne podatke o članstvu, predsjedniku i osobi ovlaštenoj za zastupanjne.

 1. Zajednica vodi popis članstva u elektroničkom obliku. Popis sadrži podatke o

osobnom imenu (nazivu), osobnom indetifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja i datumu pristupa Zajednici.

Popis članova Zajednice bit će objavljan na internetskim stranicama Zajednice. Popis članova uvijek će biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima.

Članak 14.

Članstvo u Zajednici prestaje:

 1. brisanjem članice iz registra nadležnog tijela uprave,
 2. ako je članici zabranjeno djelovanje u skladu sa zakonom,
 3. ako se utvrdi da je članica prestala s radom, odnosno ako je proteklo dvostruko više

vremena utvrđenog Statutom za održavanje redovite ili izborne skupštine, a skupština nije održana,

 1. ako članice ne ispuni financijske obveze prema Zajednici u roku od godinu dana

nakon roka  u kojem je bila dužna ispuniti obvezu,

 1. odlukom Skupštine Zajednice, ako članica svojim djelovanjem suprotnim odredbama

ovog Statuta i drugih pravila Zajednice, šteti interesima Zajednice i time ruši njezin          ugled,

 1. USTOJSTVO ZAJEDNICE
 2. OPĆE ODREDBE

Članak 15.

Članice Zajednice sudjeluju u upravljanju poslovima Zajednice putem svojih predstavnika, davanjem inicijative za razmatranje određenih pitanja u tijelima Zajednice i na druge načine utvrđene ovim Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine zajednice (u daljnjem tekstu: Poslovnik).

Članak 16.

Članice Zajednice biraju predstavnike u tijela Zajednice na način utvrđen ovim Statutom i Poslovnikom.

U upravljačkim tijelima Zajednice zastupljenost žena, u pravilu, iznosi minimalno 40%.

 1. TIJELA ZAJEDNICE

Članak 17.

Tijela Zajednice su:

 1. Skupština
 2. Izvršni odbor
 3. Predsjednik
 4. Nadzorni odbor

2.1. SKUPŠTINA

Članak 18.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Zajednicom. Skupštinu čine:

– predstavnici športskih zajednice gradova i općina,

– predstavnici športskih saveza i udruga,

– predstavnici saveza školskih športskih udruga.

Broj predstavnika u Skupštini utvrđuje se Poslovnikom.

Članak 19.

Predstavnik u Skupštini može biti osoba koja je:

 1. državljanin Republike Hrvatske,
 2. navršila 18 godina i ima poslovnu sposobnost,
 3. afirmirani športski djelatnik ili športaš,
 4. član udruge koju predstavlja.

Mandat predstavnika u Skupštini traje 4 godine i može biti ponovo biran.

Članak 20.

Radom Skupštine rukovodi predsjednik Zajednice.

Predsjednik najkasnije 3 mjeseca prije isteka mandatnog razdoblja pokreće postupak

izbora za predstavnike u Skupštinu za slijedeće mandatno razdoblje.

Prvu sjednicu nove Skupštine saziva dotadašnji predsjednik.

Članak 21.

Skupština radi na sjednicama koje se sazivaju prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

Svake četvrte godine saziva se izborna sjednica Skupštine.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja izabranih predstavnika.

Odluke Skupštine donose se većinom glasova nazočnih predstavnika na Skupštini.

Skupština donosi odluke većinom glasova ukupnog broja predstavnika u Skupštini, u slučaju kada se:

– donosi i mijenja Statut Zajednice,

– bira predsjednik, dopredsjednici te članovi Izvršnog i Nadzornog odbora,

– donosi financijski plan i usvaja završni račun,

– donosi Program rada.

Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom

pitanju glasuje tajno.

Članak 22.

Skupštinu saziva predsjednik:

 1. na temelju članka 21. svog Statuta,
 2. kada prosudi da je potrebno sazvati Skupštinu,
 3. na temelju zaključka Izvršnog odbora,
 4. na zahtjev najmanje jedne četvrtine članica,
 5. na zahtjev Nadzornog odbora.

Poziv za Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za Skupštinu dostavlja se

predstavnicima najmanje 8 dana prije održavanja Skupštine.

Ako se na Skupštini odlučuje o pitanjima, koja zbog svog značenja iziskuju prosudbenu raspravu, materijali za raspravu dostavljaju se najmanje 15 dana prije održavanja Skupštine. U izuzetnim situacijama predsjednik može sazvati Skupštinu i u kraćim rokovima.

U slučaju da je istekao mandat Skupštine, a ona nije sazvana, Skupštinu može sazvati 15 članova Skupštine ili predstavnici 4 saveza iz članstva Zajednice. Sazivači Skupštine predlažu dnevni red, a tehničku pripremu dužan je izvršiti glavni tajnik Zajednice.

Članak 23.

U radu Skupštine, kao gosti, mogu sudjelovati predstavnici športskih udruga, državnih tijela, područne i lokalne samouprave, te drugih udruga, ustanova i trgovačkih društava.

Predstavnike određenih subjekata iz stavka 1. ovog članka na Skupštinu poziva predsjednik.

Članak 24.

Djelokrug rada Skupštine:

 1. donosi Statut, njegove izmjene i dopune, te druge akte utvrđene Statutom,
 2. utvrđuje programsku orijentaciju Zajednice,
 3. donosi kriterije za programiranje i dodjelu financijskih sredstava i objedinjuje i

usklađuje programe športa te utvrđuje prijedlog programa javnih potreba u športu i skrbi o njegovom ostvarivanju,

 1. donosi financijski plan i utvrđuje završni račun,
 2. odlučuje o prestanku članstva u Zajednici,
 3. razmatra aktualna pitanja iz rada Zajednice, zauzima stavove te donosi opće i

pojedinačne akte iz svoje nadležnosti,

 1. bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika, Izvršni i Nadzorni odbor,
 2. proglašava počasne članove Zajednice,
 3. razmatra i prihvaća izvještaje o radu svojih tijela,
 4. donosi Poslovnik o radu Skupštine,
 5. daje mišljenje o mreži športskih građevina na području Županije,
 6. daje prethodno mišljenje na uklanjanje ili prenamjenu javne športske građevine za namjene koje nisu športska djelatnost,
 7. bira predstavnika u nadzorni odbor trgovačkog društva koje upravlja športskim građevinama u vlasništvu lokalne ili područne samouprave,
 8. bira predstavnika u upravno vijeće ustanove za upravljanje javnom športskom građevinom,
 9. obavlja i druge poslove iz svog djelokruga, ukoliko ovim Statutom ili njenom odlukom

nisu stavljeni u nadležnost Izvršnog odbora ili drugog tijela.

2.2. IZVRŠNI ODBOR

Članak 25.

Izvršni odbor je izvršno i upravno tijelo Zajednice koji između zasjedanja Skupštine upravlja poslovima Zajednice.

Članovi Izvršnog odbora imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti u radu Izvršnog odbora.

Članak 26.

Izvršni odbor ima 17 članova uključujući predsjednika i dopredsjednike. Skupština svojom odlukom može povečati broj članova Izvršnog odbora do 21 člana ovisno o povećanju broja županijskih športskih saveza i športskih udruga.

Članove Izvršnog odbora bira Skupština javnim glasovanjem, na temelju prijedloga predstavnika sportskih saveza i udruga, na vrijeme od četiri godine s tim da mogu biti ponovo birani.

Predsjednik Zajednice svoj prijedlog za izbor članova Izvršnog odbora utvrđuje na temelju prijedloga Županijskih športskih saveza, odnosno športskih udruga koje nisu učlanjenje u Županijski športski savez, po športskim djelatnostima.

Pored predsjednika, koji je ovlašten predložiti cjelovitu listu kandidata za članove Izvršnog odbora, pravo predlaganja pojedinih kandidata imaju i Županijski športski savezi i udruge koje nisu učlanjenje u Županijski športski savez.

Ukoliko je predloženo više kandidata nego što ih se bira izbor se provodi tajnim glasovanjem.

Predsjednik i dopredsjednici su po funkciji članovi Izvršnog odbora.

Članak 27.

Predsjednik Skupštine po položaju je i predsjednik Izvršnog odbora Zajednice. Radom Izvršnog odbora rukovodi predsjednik Zajednice. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, radom Izvršnog odbora rukovodi jedan od dopredsjednika.

Članak 28.

Sjednice Izvršnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca. Sjednicu Izvršnog odbora saziva predsjednik. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika sjednicu Izvršnog odbora saziva jedan od dopredsjednika.

Članak 29.

Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati, ako sjednici prisustvuje više od polovine njegovih članova.

Izvršni odbor odlučuje većinom glasova svojih članova.

Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Članak 30.

Članovi Izvršnog odbora su za svoj osobni i zajednički rad odgovorni Skupštini.

Skupština u ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka može opozvati člana Izvršnog odbora ili Izvršni odbor u cjelini.

Skupština može opozvati Izvršni odbor ako smatra da je svojim radom povrijedio ovaj Statut ili programsku orijentaciju koju je utvrdila Skupština ili nije izvršio odluke Skupštine.

Skupština može opozvati člana Izvršnog odbora ako ocijeni da postupa protivno ovom Statutu ili ne provodi programsku orijentaciju koju je utvrdila Skupština ili ne izvršava odluke Skupštine i Izvršnog odbora.

Izvršni odbor ili član Izvršnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani.

Prijedlog za opoziv pojedinog člana Izvršnog odbora može podnijeti svaka članica Zajednice ili najmanje pet predstavnika u Skupštini.

U slučaju prestanka mandata predsjednika prije roka na koji je izabran, mandat prestaje svim članovima Izvršnog odbora s danom održavanja sjednice Skupštine na kojoj se bira novi predsjednik.

Članak 31.

Ukoliko član Izvršnog odbora neopravdano izostane sa sjednica Izvršnog odbora pet puta ukupno ili tri puta uzastopce Izvršni odbor će o tome obavijestiti športski savez ili športsku udrugu koju taj član predstavlja u Izvršnom odboru. Uz suglasnost športskog saveza i športskih udruga Izvršni odbor će o tome izvijestiti Skupštinu i zatražiti na prvoj redovnoj sjednici Skupštine promjenu tog člana.

U slučaju da član Izvršnog odbora (u daljnjem tekstu: Odbor) nije u stanju duže vrijeme redovito dolaziti na sjednice Odbora i izvršavati druge obveze koje iz tog proističu, zbog zauzetosti poslovnim obvezama ili zbog zdravstvenog stanja, može zatražiti mirovanje svog članstva u Odboru. Na prijedlog športskog saveza ili športske udruge Odbor će kooptirati osobu koja će obavljati funkciju člana Odbora za vrijeme mirovanja članstva. Aktiviranjem rada mijenjanog člana prestaje članstvo u Odboru članu koji ga je mijenjao.

Ukoliko udruga ili savez iz kojeg dolazi član Izvršnog odbora, nije zadovoljan radom njihovog člana, može zatražiti mirovanje njegovog mandata, a na njegovo mjesto predložiti drugu osobu koju će Izvršni odbor kooptirati do iduće sjednice Skupštine.

Skupština će na idućem zasjedanju izabrati novog člana Izvršnog odbora koji ne mora biti iz udruge ili saveza iz kojeg je izmijenjeni član.

Članak 32.

Izvršni odbor:

 1. utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata što ih donosi skupština,
 2. priprema materijale o kojima će odlučivati Skupština,
 3. priprema Prijedloga program javnih potreba u športu Krapinsko-zagorske županije,
 4. bira i opoziva predstavnike u tijela organizacija u čijem radu sudjeluju i predstavnici

Zajednice,

 1. razmatra rad predstavnika Zajednice u Hrvatskom olimpijskom odboru i drugim

organizacijama,

 1. organizira rad i djelovanje Zajednice između sjednica Skupštine,
 2. provodi ili osigurava provođenje odluka Skupštine,
 3. donosi akte kojima se osigurava uredno poslovanje Zajednice i izvršavanje programa

Zajednice,

 1. odlučuje o primanju u članstvo Zajednice,
 2. utvrđuje prijedlog kriterija za programiranje i dodjelu financijskih sredstava te prijedlog

objedinjenog i usklađenog programa javnih potreba u športu,

 1. donosi prijedlog financijskog plana i završnog računa Zajednice,
 2. izvršava financijski plan Zajednice i u okviru financijskog plana odlučuje o rasporedu i

dinamici korištenja sredstava,

 1. upravlja imovinom Zajednice,
 2. imenuje Glavnog tajnika Zajednice,
 3. imenuje predsjednike i članove stalnih i povremenih radnih tijela Zajednice,
 4. imenuje likvidatora Zajednice,
 5. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim aktima Zajednice,
 6. rješava pitanja koja nisu predviđena ovim Statutom,  s tim što o tome izvještava

Skupštinu na njenoj narednoj sjednici.

2.3. PREDSJEDNIK

Članak 33.

Predsjednika Zajednice bira Skupština većinom ukupnog broja članova Skupštine, na prijedlog najmanje 4 saveza ili 15 izaslanika Skupštine.

Izbor je javan. Ukoliko je predloženo dva ili više kandidata, izbor se provodi tajnim glasovanjem. Mandat predsjednika traj 4 godine i može biti ponovno biran. Predsjednik je za svoj rad odgovoran Skupštini.

Članak 34.

Djelokrug rada predsjednika:

 1. rukovodi radom Zajednice,
 2. odgovara za zakonitost rada Zajednice,
 3. saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora,
 4. brine o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine i Izvršnog odbora,
 5. potpisuje akte koje donosi Skupština i Izvršni odbor,
 6. naredbodavac je za izvršenje financijskog plana Zajednice na temelju financijskog

plana i odluke Zajednice,

 1. osigurava dostavu zapisnika s redovne skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 2. obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština ili Izvršni odbor.

Članak 35.

Predsjedniku u njegovom radu pomažu dva dopredsjednika.

Dopredsjednike Zajednice bira Skupština većinom ukupnog broja glasova članova Skupštine, na prijedlog najmanje 4 saveza ili 15 izaslanika Skupštine.

Svaki dopredsjednik bira se po posebnom postupku. Izbor je javan.

Ukoliko je predloženo više kandidata nego što ih se bira, izbor se provodi tajnim glasovanjem.

Mandat dopredsjednika traje 4 godine i može biti ponovno biran.

2.4. NADZORNI ODBOR

Članak 36.

Nadzorni odbor vrši nadzor nad financijskim poslovanjem Zajednice.

Nadzorni odbor ima predsjednika, dva člana i zamjenike, koje bira Skupština iz redova javnih i stručnih djelatnika u športu, na prijedlog predstavnika u Skupštini. Predsjednik i članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Izvršnog odbora Zajednice.

Nadzorni odbor radi na sjednicama koje saziva predsjednik, a odluke donosi većinom glasova.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine i mogu biti ponovno birani.

Članak 37.

Djelokrug rada Nadzornog odbora:

 1. nadzire zakonitost u financijskom poslovanju Zajednice,
 2. nadzire izvršavanje ugovornih i drugih obveza.
 1. GLAVNI TAJNIK

Članak 38.

Glavnog tajnika imenuje Izvršni odbor.

Mandat glavnog tajnika traje četiri godine i može biti ponovno imenovan. Glavni tajnik za svoj rad odgovara Izvršnom odboru i predsjedniku.

Članak 39.

Glavni tajnik sudjeluje u radu Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela bez prava odlučivanja. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti glavnog tajnika, zamjenjuje ga osoba koju odredi Izvršni odbor.

Članak 40.

Djelokrug rada Glavnog tajnika:

 1. obavlja stručne poslove za Zajednicu,
 2. brine i poduzima mjere za ostvarenje program javnih potreba u športu,
 3. brine za zakonitost rada i ispunjavanje zakonom, ugovorom ili na drugi način

preuzetih obveza Zajednice,

 1. pomaže u radu predsjedniku Zajednice i predsjednicima drugih tijela Zajednice,
 2. odgovara za pravodobnu pripremu sjednica Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela Zajednice,
 3. brine o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupština, Izvršnog odbora i

drugih tijela Zajednice,

 1. brine o osiguranju javnosti rada Zajednice i poslovima informiranja,
 2. obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Skupštine, Izvršnog

odbora ili predsjednika.

 1. S tajnikom Zajednice skalpa se ugovor o obavljanju poslova bitnih za ostvarenje programa javnih potreba u športu.
 1. RADNA TIJELA

Članak 41.

Izvršni odbor u izvršavanju svojih poslova i zadaća može osnovati stalna ili povremena radna tijela ili za pojedine poslove i zadaće imenovati pojedinu stručnu osobu.

Odlukom o osnivanju radnih tijela utvrđuje se sastav, zadaće, ovlaštenja, način rada i trajanje mandata članova tih tijela.

Članovi radnih tijela odgovorni su za svoj rad Izvršnom odboru.

 1. MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 42.

Zajednica ostvaruje sredstva za rad i izvršavanje svojih ciljeva i zadaća od:

 1. dotacija iz proračuna Županije kao i iz proračuna jedinica lokalne samouprave,
 2. prihoda od imovine i prava,
 3. prihoda od publikacija koje izdaje Zajednica,
 4. dotacija Hrvatskog olimpijskog odbora,
 5. sponzorstava i drugih gospodarskih djelatnosti sukladno Zakonu,
 1. prihoda reguliranih Zakonom.

Članak 43.

Izvršni odbor utvrđuje osobe s ovlaštenjima u financijskom poslovanju.

Članak 44.

Zajednica može stjecati nepokretnu i pokretnu imovinu.

Skupština donosi odluku o stjecanju, prodaji, prijenosu na drugu osobu i davanju u zakup pokretne imovine, kao i o davanju u zakup nekretnina.

 1. OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Članak 45.

Status, ustrojstvo, financiranje i organiziranje rada Stručne službe utvrđuje Izvršni odbor posebnim aktom.

Članak 46.

Obavljanje pojedinih stručno-administrativnih, pomoćnih ili drugih poslova koji su privremeni ili povremeni ili koji se ne mogu ili nije ekonomično da se obavljaju u okviru Zajednice, Izvršni odbor može povjeriti Stručnoj službi druge pravne osobe, ili njihovo obavljanje može osigurati ugovorom o djelu ili autorskim ugovorom.

Poslove koji se osiguravaju ugovorom o djelu, autorskim ugovorom ili ugovorom o povremenim poslovima ugovara tajnik uz odobrenje Izvršnog odbora.

Ugovor s Glavnim tajnikom potpisuje predsjednik Zajednice temeljem odluke Izvršnog odbora Zajednice.

VII. INFORMIRANJE I JAVNOST RADA

Članak 47.

Zajednica javnost i svoje članice informira putem internetske stranice Zajednice.

Radi što potpunijeg informiranja javnosti i svojih članica Zajednica može izdavati svoje službeno glasilo.

Aktima Izvršnog odbora uređuju se pitanja vezana uz izdavanje službenog glasila Zajednice.

Članak 48.

Zajednica može izdavati i druga sredstva javnog informiranja i komuniciranje (periodične publikacije, knjige, informativne filmove, video-vrpce, dijapozitive, fotografije, biltene, letke, plakate i sl.).

Članak 49.

Zajednica obavješćuje javnost o svom radu, odlukama, zaključcima i stavovima tijela Zajednice, a poglavito onih koji se odnose na izvršenje ciljeva i zadaća Zajednice.

VIII. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 50.

Zajednica može dodjeljivati nagrade i priznanja organizacijama i pojedincima za zasluge i dostignuća u razvoju i unapređenju športa.

Vrste nagrada i priznanja, kriterije za dodjelu i način dodjele utvrđuje Izvršni odbor svojim aktom.

Članak 51.

Zajednica može pojedinca, izuzetno zaslužnog za razvitak športa u Županiji, proglasiti počasnim članom Zajednice.

Uvjeti i način izbora počasnog člana Zajednice uređuju se aktom kojeg donosi Izvršni odbor.

 1. NAČIN I POSTUPAK DONOŠENJA STATUTA I DRUGIH AKATA

Članak 52.

Inicijativu za donošenje, te za izmjene i dopune Statuta i drugih akata mogu dati:

 1. Skupština
 2. Izvršni odbor
 3. Predsjednik
 4. Nadzorni odbor
 5. članica Zajednice.

Nacrt akata iz stavka 1. ovog članka priprema Izvršni odbor i dostavlja članicama Zajednice radi pribavljanja mišljenja i primjedaba, s time da u roku od 15 dana po prijemu nacrta obavijeste Zajednicu o primjedbama i mišljenjima. Razmotrivši dospjele primjedbe i mišljenja, Izvršni odbor utvrđuje prijedlog akta.

Članak 53.

Statut donosi Skupština natpolovičnom većinom svih predstavnika u Skupštini.

Ostali akti koje donosi Skupština, donose se većinom glasova nazočnih predstavnika.

Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku za njegovo donošenje.

Članak 54.

Autentično tumačenje Statuta ili drugog akta daje tijelo koje ga je donijelo.

Članak 55.

Statut i drugi akti objavljuju se na internetskim stranicama Zajednice.

 1. NAČIN IZBORA

Članak 56.

Javno  glasovanje prilikom izbora provodi se dizanjem ruku ili glasačkim lističima.

Skupština imenuje Izborno povjerenstvo od tri (3) člana.

Članak 57.

Ukoliko se po odredbama ovog Statuta ili odluci Skupštine izbor provodi tajnim glasovanjem, Izborno povjerenstvo ima zadatak da pripremi glasačke listiće, koji moraju biti iste veličine i boje.

Izborno povjerenstvo provodi postupak javnog i tajnog glasovanja. Povjerenstvo po završenom glasovanju utvrđuje i objavljuje rezultat glasovanja.

 1. STATUSNE PROMJENE
 2. I. Pojam i vrsta statusnih promjena

Članak 58.

Statusna promjena je promjena pravnog položaja izvršena na osnovi odluke Skupštine u skladu s Statutom i Zakonom.

Statusne promjene su pripajanje, spajanje i podjela Zajednice.

 1. II. Pripajanje udruge

Članak 59.

Pripajanje jedne ili više udruga drugoj upisuje se u registar udruga.

Pripajanjem se prenosi ukupna imovina jedne udruge drugoj udruzi, na osnovu odluke o pripajanju.

Odluka o pripajanju sadrži naziv i sjedište udruga, odredbe o prijenosu imovine udruge koja se pripaja (točan opis prava i obaveza koje se prenose) i prava pripojene udruge.

Na upis pripajanja odgovarajući se primjenjuju odredbe Zakona o udrugama vezane na upis promjene u registru udruga. Zahtjev za upis promjena podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge pripajatelja.

Uz zahtjev za upis promjena podnose se u istom tekstu i odluke skupština udruge koje sudjeluju u pripajanju o suglasnosti za pripajanje. Upisom pripajanja u registar udruga prestaje postojati pripojena udruga, a udruga pripajatelj nastavlja s radom pod nazivom pod kojim je upisana u registar udruga.

 1. III. Spajanje udruge

Članak 60.

Spajanje je osnivanje nove udruge na koju prelazi ukupna imovina dvije ili više udruga koje se spajaju.

Na postupak spajanja udruga odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona koje se odnose na pripajanje udruga.

Spajanjem prestaju postojati postojati udruge koje su se spojile, novonastala udruga smatra se novom udrugom na koju se odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona koje se odnose na registraciju udruge.

 1. IV. Podjela udruge

Članak 61.

Udruga se može podijeliti na dvije ili više udruga.

Odluka o podjeli udruge ima pravni učinak osnivačkog akta.

Na postupak podjele odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona koje se odnose na podjelu udruga.

Podijeljena udruga postojati postojati, a na postupak upisa novonastalih udruga primjenjuju se odredbe Zakona koje se odnose na registraciju udruge.

Udruge nastale podjelom odgovaraju solidarno za obaveze podijeljene udruge.

Udruge nastale podjelom upisuju se u registar udruga nakon razgraničenja sredstava, prava i obaveza.

XII. PRESTANAK RADA ZAJEDNICE

Članak 62.

(1) Razlozi za prestanak rada Zjednice jesu:

 1. Zajednica prestaje s radom sukladno odredbama zakona ili kad Skupština tako odluči,
 2. Pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela Zajednice razdvajanjem,
 3. Protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne, sjednice skupštine, a ona nije održana,
 4. Pravomoćna odluka suda o ukidanju Zajednice,
 5. Pokretanje stečajnog postupka,
 6. Na zahtjev člana, ako je broj članova Zajednice pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje Zajednice, a nadležno tijelo Zajednice u roku od godine dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijemu novih članova.

(2) U slučaju iz stavka 1. točaka 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja Zajednice u registar udruga u roku od osam dana od dana donošenja odluke o prestanku djelovanja Zajednice, odnosno pokretanju stečajnog postupka.

(3) Činjenice iz stavka 1. točaka 3. i 6. ovog članka po službenoj dužnosti ili na prijedlog osobe ovlaštene za zastupanje Zajednice, nadležnog tijela Zajednice, članova Zajednice ili drugih zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba utvrđuje rješenjem nadležni ured.

(4) Na temelju pravomoćne odluke suda o ukidanju Zajednice nadležni ured donosi rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka.

XII. I. Likvidacija Zajednice

Članak 63

(1) U slučajevima iz članka 48. stavka 1. točaka 1., 3., 4. i 6. Zakona o udrugama provodi se postupak likvidacije.

(2) Nadležni ured donosi rješenje o prestanku djelovanja i pokretanju likvidacijskog postupka, koje sadrži razloge za pokretanje postupka, osobno ime likvidatora i način provođenje likvidacijskog postupka te podatke o promjeni naziva udruge, tako da se uz naziv udruge dodaje oznaka „u likvidaciji“, a što mora biti upisano u registar udruga.

(3) Pokretanjem postupka likvidacije prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanjeZajednice.

(4) Likvidator je dužan provesti likvidacijski postupak u roku od 60 dana od dana primitka rješenja nadležnog ureda o otvaranju likvidacijskog postupka.

(5) U postupku likvidacije likvidator je dužan utvrditi stanje na poslovnom računu Zajednice, knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja, utvrditi ostalu imovinu udruge te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financija – Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja. U slučaju da utvrdi da Zajednice ima dugovanja, likvidator je dužan objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema Zajednici u roku od 30 dana od dana objave poziva, a za eventualna potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova u roku od 30 dana. Preostalu imovinu likvidator će raspodijeliti u skladu s odredbom članka 54. Zakona o udrugama.

(6) Nakon raspodjele preostale imovine u skladu sa stavkom 5. ovog članka likvidator je dužan u roku od osam dana od dana okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.

(7) U slučaju da likvidator utvrdi da imovina Zajednice nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku iz stavka 6. ovog članka o tome obavijestiti nadležni sud prema sjedištu Zajednice radi pokretanja stečajnog postupka.

(8) Temeljem zaprimljenog izvješća o provedenom likvidacijskom postupku nadležni ured donosi rješenje o brisanju Zajednice iz registra udruga, osim ako su utvrđeni dugovi Zajednice.

XII. II. Likvidator

Članak 64.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovao Izvršni odbor Zajednice na vrijeme od 4 godine koja je kao likvidator upisana u registar udruga. Likvidator ne mora biti član Zajednice. Likvidator zastupa Zajednicu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Zajednice do okončanja postupka likvidacije i brisanja Zajednice iz registra udruga.

XII. III. Skraćeni postupak za prestanak postojanja Zajednice

Članak 65.

(1) Iznimno, u slučajevima iz članka 48. stavka 1. točaka 1., 3. i 6. Zakona o udrugama postupak likvidacije neće se provoditi ako većina svih članova Izvršnog odbora Zajednice da izjavu pred javnim bilježnikom da Zajednica ne djeluje, da su ispunjene sve obveze Zajednice i da je preostala imovina Zajednice raspodijeljena u skladu s odredbama članka 53. Zakona o udrugama.

(2) Zahtjev za upis prestanka postojanja Zajednice po skraćenom postupku nadležnom uredu podnosi osoba ovlaštena za zastupanje Zajednice, odnosno jedan od članova Izvršnog odbora Zajednice.

(3) U slučajevima iz stavka 1. ovog članka članovi Zajednice koji su dali izjavu solidarno odgovaraju za obveze Zajednice pet godina od dana brisanja Zajednice iz registra udruga

(4) Za Zajednicu koja prestaje postojati po skraćenom postupku, sukladno stavku 1. ovog članka, nadležni ured donosi rješenje o brisanju Zajednice iz registra udruga. Zajednica se briše iz registra udruga, uz upis u registar udruga osobnih imena i prebivališta, OIB-a članova Izvršnog odbora Zajednice iz stavka 1. ovog članka, s naznakom njihove solidarne odgovornosti za obveze Zajednice.

XII. VI. Brisanje iz registra udruga i prestanak postojanja

Članak 66.

(1) Nadležni ured brisat će Zajednicu iz registra udruga na temelju pravomoćnog rješenja o brisanju iz članka 49. stavka 8. i članka 51. stavka 4. Zakona o udrugama, pravomoćnog sudskog rješenja o zaključenju stečajnog postupka, odnosno provedenih statusnih promjena sukladno Zakonu o udrugama.

(2) Brisanjem iz registra udruga Zajednica prestaje postojati.

XII. VII. Raspolaganje imovinom Zajednice u slučaju prestanka postojanja

Članak 67.

(1) U slučaju prestanka postojanja Zajednice imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve.

(2) Zajednica nema pravo imovinu dijeliti svojim osnivačima, članovima Zajednice, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili njima povezanim osobama.

(3) Pod povezanim osobama, u smislu Zakona o udrugama, smatraju se osobe koju su bračni ili izvanbračni drug, isto spolni partner, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, skrbnik te posvojitelj, odnosno posvojenik te ostale fizičke i pravne osobe koje prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s osnivačima, članovima Zajednice, osobama ovlaštenima za zastupanje i zaposlenima.

(4) Udruga koja je primila financijska sredstva iz javnih izvora u smislu odredbi članka 32. Zakona o udrugama, u slučaju prestanka postojanja, ostatak sredstava vratit će u proračun iz kojega su financijska sredstva dodijeljena.

(5) Ako se u slučaju prestanka postojanja Zajednice iz bilo kojeg razloga ne može provesti postupak s imovinom Zajednice koji je Zajednica odredila svojim statutom, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište Zajednice.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 68.

Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Članak 69.

Spor između članova udruge ili sukob interesa unutar udruge najprije mirenjem rješava Izvršni Odbor Zajednice.

U drugom stupnju spor se rješava pred općinskim sudom nadležnim prema sjedištu Zajednice.

Članak 70.

Svi opći akti Zajednice uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku od 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 71.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut donesen na sjednici Skupštine Zajednice održanoj 23. ožujka 2007. godine.

PREDSJEDNIK ZAJEDNICE:

Stjepan Fotivec, oec.

KLASA: 620-01/15-01/07

URBROJ: 01/1-15-1

Zabok, 16. ožujka 2015.