Poslovnik

P O S L O V N I K

O RADU SKUPŠTINE ŠPORTSKE ZAJEDNICE KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE

 

I.         OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom pobliže se uređuje rad i organizacija Skupštine Športske zajednice Krapinsko – zagorske županije ( u daljnjem tekstu: Skupština ).

 

Članak 2.

Odredbe Poslovnika obvezatne su za sve članove Skupštine, kao i za ostale osobe koji prisustvuju sjednicama.

 

Članak 3.

O primjeni Poslovnika skrbi predsjedavajući Skupštine.

 

II.                ČLANOVI SKUPŠTINE

Članak 4.

Skupštinu zajednice čine:

 • po tri predstavnika svakog županijskog saveza i po jedan predstavnik za svaku petu započetu udrugu članicu saveza udruženu u savez Olimpijskih športova,
 • po tri predstavnika svakog županijskog saveza udruženih u savez neolimpijskih sportova i pridruženih saveza,
 • po jednog predstavnika svaka udruga koja nema uvjeta osnovati savez,
 • tri predstavnika školskih športskih klubova,
 • po jedan predstavnik zajednice športskih udruga gradova i općina.

 

Članak 5.

Mandat članova Skupštine traje četiri godine.

 

Članak 6.

Kvorum za sjednicu Skupštine Zajednice određuje Izvršni odbor na temelju pristiglih prijava predstavnika od strane udruga i saveza članova Zajednice.

 

III.      Dužnosti, prava i obveze članova Skupštine

 

Članak 7.

U ostvarivanju svojih dužnosti član Skupštine ima pravo i obvezu sudjelovati u radu i odlučivanju u skladu sa ciljevima i zadaćama utvrđenim u članku 10. i 11. Statuta.

 

Članak 8.

Temeljem čl. 6. ovog Poslovnika član Skupštine ima:

 • pravo i dužnost prisustvovati sjednicama Skupštine
 • pravo inicirati rasprave o pitanjima iz djelokruga Skupštine, te predlagati rješenja, zaključke, odluke i opće akte
 • dužnost preuzeti obveze, izvršavati povjerene mu zadatke i sudjelovati u aktivnostima Skupštine i njezinih tijela
 • pravo od predsjednika skupštine tržiti obavještenja i objašnjenja o pitanjima koje se odnose na rad Skupštine
 • ima pravo biti redovito i pravodobno obaviješten o svim pitanjima i problemima iz djelokruga rada Skupštine
 • ima pravo na svu stručnu i administrativnu pomoć, informacije i obavještenja o pitanjima iz djelokruga rada Skupštine.

 

IV.      SJEDNICE SKUPŠTINE

 

 1. Sazivanje

Članak 9.

Sjednice Skupštine saziva i predsjedava im predsjednik Zajednice, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti osoba koju on ovlasti.

Sjednice Skupštine se sazivaju u pismenom obliku.

 

Članak 10.

Predsjednik Zajednice saziva Skupštinu:

 • prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje,
 • temeljem zaključka Izvršnog odbora,
 • na zahtjev najmanje jedne četvrtine članica,
 • na zahtjev Nadzornog odbora.

 

 1. Poziv i materijali

Članak 11.

Pozive za Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima dostavlja se najmanje 8 dana prije održavanja Skupštine.

Ako se na Skupštini odlučuje o pitanjima koje zbog svog značenja iziskuju prosudbenu raspravu, materijali za raspravu dostavljaju se najmanje 15 dana prije održavanja rasprave.

U izuzetnim situacijama predsjednik može sazvati Skupštinu i u kraćim rokovima.

 

 1. Nazočnost sjednicama

Članak 12.

Član Skupštine obvezan je odazvati se sjednicama Skupštine.

U slučaju spriječenosti član Skupštine dužan je obavijestiti Zajednicu i savez ili udruge koje predstavlja.

U slučaju spriječenosti člana Skupštine da sudjeluje na sjednici, savez ili udruga koja ga je izabrala može, na temelju pismene odluke, imenovati zamjenika za tu sjednicu.

 

Članak 13.

O nazočnosti sjednicama vodi se evidencija.

Nakon dva izostanka sa sjednice Skupštine Zajednica će od predlagača zatražiti imenovanje novog člana.

 

 1. Tijek odvijanja sjednice

Članak 14.

Tijek odvijanja Skupštine i dnevni red predlaže predsjednik Skupštine, odnosno osoba koja ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje ( dalje u tekstu: predsjedavajući ).

Dnevni red se usvaja na početku sjednice većinom glasova nazočnih članova skupštine.

 

Članak 15.

Na početku sjednice Skupština bira Verifikaciono povjerenstvo koje ima zadaću podnijeti izviješće o broju prisutnih članova Skupštine na temelju ovjerenih evidencijskih listića.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutna natpolovična većina svih članova Skupštine.

 

 1. Rasprava

Članak 16.

Prije prijelaza na dnevni red svaki član Skupštine može staviti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice.

Usvojene primjedbe unose se u zapisnik sjednice Skupštine.

 

Članak 17.

Nakon usvajanja dnevnog reda sjednice Skupštine prelazi se na rad po točkama dnevnog reda.

O svakoj točki dnevnog reda prije odlučivanja predsjedavajući otvara raspravu koja traje sve dok ima prijavljenih govornika, nakon čega se rasprava zaključuje.

 

Članak 18.

Prijave za raspravu podnose se dizanjem ruku do zaključenja rasprave.

Predsjedavajući daje riječ govornicima po redu prijave za raspravu.

Sudionik u raspravi dužan je držati se predmeta rasprave bez ponavljanja izlaganja koja su već iznijeta na sjednici.

Ako se govornik udalji od predmeta rasprave, predsjedavajući će ga opomenuti i pozvati da se drži predmeta rasprave, a u ponovljenom slučaju može mu oduzeti riječ.

U pravilu nitko ne može govoriti o istom predmetu rasprave više od dva puta, osim uz posebno dopuštenje predsjedavajućeg. Izvjestitelj točke dnevnog reda može govoriti više puta.

 

Članak 19.

Za povredu reda na sjednici predsjedavajući može izreći opomenu i oduzeti riječ osobi koja se ne pridržava odredbi ovog Poslovnika.

Riječ će se obvezatno oduzeti osobi koja nakon izrečene opomene i dalje narušava red.

U slučaju da se odredbe Poslovnika i dalje ne poštuju predsjedavajući će odrediti stanku i osobu koja učestalo narušava red udaljiti sa sjednice.

 

 

Članak 20.

Predsjedavajući može dati riječ mimo reda prijave pojedinom članu Skupštine ili drugoj osobi u slučaju:

 • kada želi dati potrebno stručno ili drugo obrazloženje,
 • kada treba odgovoriti na direktno postavljeno pitanje,
 • kada je potrebno protumačiti stav iz prethodnog izlaganja.

 

Članak 21.

U radu sjednice Skupštine mogu sudjelovati i osobe koje nisu članovi Skupštine, ali bez prava odlučivanja.

 

 1. Glasovanje

Članak 22.

Nakon zaključenja rasprave predsjedavajući poziva članove Skupštine da glasuju o prijedlogu odluke ili zaključka.

Ako su na prijedlog stavljeni amandmani, najprije se glasuje o njima, a zatim o prijedlogu u cjelini.

O amandmanima se glasa redom kojim su podneseni.

Usvojeni amandmani postaju sastavni dio prijedloga.

 

Članak 23.

Glasovanje na sjednicama Skupštine je javno, osim ako Skupština odluči većinom glasova nazočnih članova Skupštine da je glasovanje o pojedinim pitanjima tajno.

Tajno glasovanje se provodi ako su:

 • za predsjednika predložena dva ili više kandidata,
 • ako su za dopredsjednika predložena više od dva kandidata
 • ako je za Izvršni odbor predloženo više kandidata nego se bira.

 

Članak 24.

Skupština odlučuje većinom glasova nazočnih predstavnika na Skupštini, osim u slučajevima kada se:

 • donosi ili mijenja Statut Zajednice,
 • bira predsjednik, dopredsjednici i članovi Izvršnog i Nadzornog odbora Zajednice,
 • donosi financijski plan i usvaja Završni račun,
 • donosi Program rada,
 • Skupština se može organizirati i pisanim putem, kada takvu odluku donese Izvršni odbor Zajednice. Članovi Skupštine o dostavljenim materijalima očituju se pisanim putem ili putem e-maila.

U ovim slučajevima potrebna je većina glasova ukupnog broja predstavnika u Skupštini.

 

V. IZBORI

Članak 25.

Skupština bira:

 • predsjednika,
 • tri dopredsjednika,
 • Izvršni odbor ( 13 članova ),
 • Nadzorni odbor ( 3 člana i 3 zamjenika ).

 

Članak 26.

Prijedlozi kandidatura za izborna tijela Zajednice podnose se Izbornom povjerenstvu.

Izborno povjerenstvo provodi postupak izborana način da:

 • izvijesti Skupštinu o zaprimljenim kandidaturama,
 • u slučaju tajnog glasovanja pripremi glasačke listiće,
 • utvrđuje i objavljuje rezultate.

 

Članak 27.

Kandidata za predsjednika Zajednice mogu istaknuti najmanje 4 predstavnika različitih športskih djelatnosti ili 15 izaslanika Skupštine.

Dopredsjednici se kandidiraju na isti način kao predsjednik, s tim da se svaki bira po zasebnom postupku.

 

Članak 28.

Kandidature za članove Izvršnog odbora mogu predložiti:

 • predsjednik Zajednice – ovlašten predložiti cjelovitu listu,
 • županijski športski savezi i udruge – pojedine kandidate.

 

 

Članak 29.

U slučaju da kod tajnog glasovanja kandidati nisu dobili potreban broj glasova za popunjavanje tijela koje se bira, u drugi krug ulazi potreban broj kandidata do popunjenja kvote plus jedan kandidat sa najvećim brojem glasova iz prvog kruga.

 

VI. JAVNOST RADA

Članak 30.

Sjednice Skupštine su javne.

Iznimno, kad to zahtijeva sadržaj dnevnog reda, sjednica Skupštine može biti zatvorena za javnost.

VII.     ZAPISNICI SJEDNICA SKUPŠTINE

Članak 31.

O radu Skupštine vodi se zapisnik koji se pohranjuje u arhivi Zajednice. Zapisnik sjednice verificira se na prvoj slijedećoj sjednici Skupštine. Zapisnik sa Skupštine koja prethodi Izbornoj skupštini dostavlja se sudionicima u raspravi koji u roku od 10 dana od dostave istog trebaju dostaviti primjedbe. Primjedbe se upisuju u zapisnik i postaju njegov sastavni dio. Ukoliko se u predviđenom roku ne dostave primjedbe smatrat će se da je zapisnik verificiran. Nakon tako provedenog postupka ovjerovitelji potpisuju zapisnik.

 

VIII.   ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Tumačenje ovog Poslovnika daje Skupština.

 

Članak 33.

Izmjene i dopune Poslovnika vrši Skupština po postupku i na način njegova donošenja.

 

Članak 34.

Ovaj poslovnik stupa na snagu usvajanjem na Skupštini kada se za njega izjasni natpolovična većina nazočnih članova Skupštine.

 

Predsjednik Skupštine:

Stjepan Fotivec, oec.